W dniu 30.08.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Przebudowa ulic na osiedlu Leśnym w Bydgoszczy – Program BBO"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00325287/01 w dniu 30.08.2022 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/654363

ID postępowania: 645363