W dniu 05.09.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic na terenie miasta Bydgoszczy

Nr sprawy 035/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.09.2022 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 174-489861 w dniu 09.09.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/655835

ID postepowania: 655835