W dniu 13.09.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w latach 2022-2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00344761/01 z dnia 2022-09-13

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661863

ID postępowania: 661863