W dniu 15.09.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z PFU dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00350068/01 w dniu 15.09.2022 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/662958

ID postępowania:662958