W dniu 22.12.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego parkowania w Bydgoszczy w 2023 roku. Nr sprawy 074/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00512051/01 z dnia 2022-12-22

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/703768

 

ID postepowania: ID 703768