W dniu 17.04.2023 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy – stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych kostką „EKO", Nr sprawy 007/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2023/BZP 00179149/01 w dniu 17.04.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/753218

ID postępowania: (ID 753218)