W dniu 10.11.2023 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów ZDMiKP w 2024 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr 2023/BZP 00488310 z dnia 2023-11-10

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/844309

ID postępowania: 844309