W dniu 06.05.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy (Program BBO)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
Nr 2024/BZP 00310954/01 w dniu 06.05.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/920966

ID postępowania: 920966