image001

Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Powiatem Toruńskim oraz Powiatem Bydgoskim, otrzymało w ramach projektu pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 - dofinansowanie do opracowania pn. „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych miast Bydgoszczy i Torunia oraz powiatów bydgoskiego i toruńskiego".

Dnia: 14 października 2013 r. zakończyła się procedura wyboru projektów do dofinansowania w konkursie w ramach Programu Regionalnego EOG. Spośród 85 złożonych projektów 83 wnioski - poprawne formalnie, podlegały ocenie merytorycznej. W wyniku oceny 63 projekty uzyskały, co najmniej 60 procent sumy punktów. Z uwagi na ograniczoną alokację (7 401 548 euro) Decyzją Komitetu Wyboru Projektów dofinansowanie otrzymało 15 najwyżej punktowanych projektów. Wśród projektów dofinansowanie otrzymał projekt pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu". Całkowita wartość projektu wynosi: 2 693 000 zł. W tym dofinansowanie: 2 289 050 zł (549 909 euro), 85% wartości projektu.

Wkład własny wniosą wszystkie jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie. Wysokość wkładu własnego Partnerów wyznaczono na podstawie liczby ludności zamieszkującej dany obszar. W związku z powyższym wkład własny poszczególnych partnerów wyniesie:

miasto Bydgoszcz – do: 189 382,29 zł,
gmina miasta Toruń – do: 106 382,29 zł,
powiat bydgoski – do: 56 174,06 zł,
powiat toruński – do: 51 489,32 zł.

Opracowane w ramach dofinansowania studium, ma stanowić zasadniczy dokument planistyczny, w którym w części pierwszej będą przeprowadzone analizy stanu istniejącego, zaś w części finalnej zostaną wskazane kierunki i scenariusze rozwoju systemów transportowych w obszarze powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w powiązaniu z miastami rdzennymi tych powiatów Bydgoszczą i Toruniem. Celem opracowania będzie przedstawienie optymalnych kierunków rozwoju systemu transportowego oraz propozycji działań w całym obszarze metropolitarnym, gdzie w szczególności transport publiczny będzie mógł sprawnie funkcjonować, jako jeden zintegrowany organizm niezależnie od granic terytorialnych. Dokument będzie sporządzony z perspektywą oddziaływania na rok 2020 i 2030.

Finalnie na podstawie wskazań w/w studium zostanie opracowana dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem tematykę dotyczącą transportu publicznego.

Obecnie zakończyła się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy Studium.

Dnia: 04.09.2014 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert i w postępowaniu przetargowym na "Opracowanie Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" wpłynęły 4 oferty. Oferty złożyli:

1. Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. J. z Poznania - oferta na kwotę 2 829 000,00 zł brutto,
2. International Managements Services Sp. z o. o. z Krakowa - oferta na kwotę 1 862 220,00 zł brutto,
3. WYG Consulting Sp. z o. o. z Warszawy - oferta na kwotę 1 131 600,00 zł brutto,
4. Fundacja "Rozwój UTP" z Bydgoszczy - oferta na kwotę 1 217 700,00 zł brutto

W ramach partnerstwa zostanie przygotowana również promocja projektu, która będzie skupiona na informowaniu grup odbiorców o:

przedmiocie projektu, w tym m. in. o obecnym stanie i jakości systemu komunikacyjnego oraz pożądanych kierunkach rozwoju, źródłach finansowania projektu, uzasadnieniu realizacji projektu, korzyściach wynikających z realizacji projektu, idei zrównoważonego transportu i ochrony środowiska, promowaniu idei współpracy partnerskiej dla rozwoju społeczno-gospodarczego, informowanie o korzyści z niej wynikającej, wpływie projektu na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego.

W ramach promocji zostaną zorganizowane konsultacje społeczne, konkursy oraz seminaria poświęcone problematyce systemów transportowych.

Czas realizacji projektu został określony na lata 2014 – 2016.