Inwestycje i Projekty

Czytaj więcej...
Przedstawiamy projekt dokumentu pod nazwą: „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych, dla których Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego - na mocy zawartych porozumień międzygminnych.”
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu.

Konsultacje społeczne odbędą się na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Analiza ww. projektu wskazała na następujące wnioski i zalecenia:

  1. Zaprezentowane warianty inwestycyjne, bez zewnętrznego dofinansowania, przekładają się na wzrost kosztów funkcjonowania transportu publicznego (wyższa amortyzacja taboru z uwagi na wyższe ceny zakupu), a w konsekwencji wzrost cen biletów komunikacji publicznej. Koszt może być istotnie zmniejszony poprzez otrzymanie dotacji. Realizacja przedstawionych inwestycji (tabor o napędzie zeroemisyjnym) z założeniem dofinansowania zewnętrznego przełoży się na możliwość utrzymania obecnych standardów jakościowych i taryfowych.
  2. Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 317), niniejsza analiza wskazuje na przewyższenie kosztów nad korzyściami wynikającymi z zakupu taboru o napędzie zeroemisyjnym.
  3. Wynik analizy nie wskazuje na konieczność wprowadzenia do eksploatacji autobusów o napędzie zeroemisyjnym.
  4. Otrzymanie dofinansowania w wysokości minimum 81,2% spowoduje obniżenie kosztów inwestycji i tym samym przyczyni się do opłacalności inwestycji w tabor o napędzie zeroemisyjnym.
  5. Struktura wielkościowa taboru nie powinna ulec znaczącym zmianom. Nowe pojazdy zeroemisyjne powinny zastąpić najbardziej wyeksploatowane autobusy o napędzie konwencjonalnym, gwarantując wciąż dopasowanie wielkości pojazdów do popytu efektywnego na przewozy w komunikacji miejskiej.
  6. Wymiana pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług komunikacji miejskiej powinna spełniać najniższe normy emisji spalin, które przyczynią się do wspierania przedsięwzięć proekologicznych.
  7. Należy zauważyć, że jeżeli wynik wskaże na brak korzyści wykorzystywania autobusów o napędzie zeroemisyjnym, wówczas organizator zgodnie z przepisem art. 37 ust. 5 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie będzie zobowiązany do zrealizowania poziomu liczby taboru o napędzie zeroemisyjnym określonym w ustawie.


Konsultacje społeczne będą prowadzone w dniach od 22 listopada do 13 grudnia z zastosowaniem poniższych form komunikacji:
1. w formie pisemnej,
2. w formie elektronicznej,
3. ustnie do protokołu.

Wnioski, uwagi i/lub opinie w formie pisemnej prosimy przekazywać na adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz z dopiskiem „Konsultacje społeczne” w terminie do dnia 13 grudnia (decyduje data wpływu). Swoje uwagi można zgłaszać także ustnie do protokołu w siedzibie ZDMIKP (pok. 302, III piętro).

Z dokumentem poddanym konsultacjom można zapoznać się w formie elektronicznej – TUTAJ, bądź w siedzibie ZDMiKP (pok. 302, III piętro).

Formularz konsultacyjny:

- w formie elektronicznej;
- w formie papierowej.

Wstępna dokumentacja zakłada przebudowę Nakielskiej na odcinku od ronda, które powstanie wcześniej  przy skrzyżowaniu z Lisią do wiaduktu kolejowego. Zakłada się poszerzenie jezdni do 4 pasów ruchu. W praktyce będzie to jednak jezdnia dwupasowa z dwoma dodanymi wewnątrz buspasami.  Z buspasów dodatkowo będą mogły korzystać pojazdy skręcające w lewo. Dzięki temu nie będą one blokowały strumienia pojazdów jadących na wprost. Ponieważ autobusy będą poruszały się środkowymi pasami, obsługę pasażerską zapewnią tzw. „przystanki wiedeńskie” w postaci wyniesień na zewnętrznych pasach jezdni. Skrzyżowanie ul. Bronikowskiego i Nakielskiej ma mieć kształt ronda spiralnego.

Po obu stronach pasa drogowego zaprojektowano chodniki i ścieżki rowerowe, oddzielone od siebie marginesami bezpieczeństwa. Ścieżki rowerowe mają prowadzić ruch dwukierunkowy i zostaną usytuowane od strony jezdni w odległości ok 1,0m od krawężnika. Jedynie w obrębie przystanków autobusowych lokalizacja obu ciągów musi być zamieniona- chodniki znajdą się przy krawędzi jezdni a ścieżki rowerowe będą je „omijać” od zewnątrz.

W ramach rozbudowy ulicy proponuje się m.in. następujące elementy dodatkowe:
-pętlę awaryjna dla autobusów po zachodniej stronie wiaduktu.
- wyznaczenie miejsc postojowych
-wyznaczenie zatok postojowych
- budowę parkingu przy wlocie ul. Iglastej

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań w projekcie. Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanego projektu, ponieważ  znajduje się on w stadium koncepcji. Warto podkreślić, że koncepcja była omawiana już z przedstawicielami Rady Osiedla Miedzyń. Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się poniżej.

Koncepcja modernizacji ul. Nakielskiej jest dostępna także  w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a ( piętro III, pokój 307 ).

Bydgoszczanie mogą zgłaszać uwagi na formularzu według wzoru, który jest dostępny również na stronie ZDMiKP. Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz od 14 września do 12 października. 

Wnioski zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uzasadnienia propozycji  oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konsultacji. Karty konsultacyjne można pobrać TUTAJ (doc.) i TUTAJ (pdf.)

Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl

Wnioski można również składać za pomocą poniższej ankiety: https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/419812

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy trasy W-Z

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy.


Zmodernizowana dwujezdniowa trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Inwestycja będzie wiązać się też z rozbudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Opracowanie zakłada m.in. budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktów nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesa i nad ul. Wyszyńskiego. Z kolei przy Gdańskiej i Sułkowskiego trasa biec ma w wykopie. Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ z ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł zdecydowanie ułatwi wyjazd z ul. Spornej na Fordońską.


W ubiegłym roku zaprezentowana została wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy trasy Wschód – Zachód do układu dwujezdniowego. Bydgoszczanie mogli wówczas wskazać preferowany wariant i zgłaszać pierwsze uwagi. Na tej podstawie oraz po dodatkowych uzgodnieniach stworzony został jeden wariant rozbudowy, który zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym. To dobry moment na składanie uwag do przygotowanej koncepcji.


Projekt jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 310 w dni robocze w godzinach pracy ZDMiKP. Wersja elektroniczna opracowania dostępna w załącznikach poniżej.

 

Uwagi do projektu można składać od 8 czerwca do 29 czerwca 2017r., pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uzasadnienia propozycji  oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konsultacji. Karty konsultacyjne można pobrać TUTAJ (docx) i TUTAJ (pdf)

Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl. 

Ankieta dostępna jest TUTAJ 

 

 

INWESTYCJE:

 


Strona 1 z 16