Ul. Kamienna zostanie w ramach projektu rozbudowana do układu 2x2Wyłoniony został wykonawca, który przygotowuje wielowariantową koncepcję rozbudowy trasy W-Z na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego do dwóch jezdni. To jeden z pierwszych kroków niezbędnych do realizacji tej inwestycji.

W ramach opracowania przygotowana zostanie wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy trasy Wschód – Zachód do układu dwujezdniowego. Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej dla ruchu przyspieszonego. Opracowanie dodatkowo obejmie rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementów związanych z transportem publicznym (np. buspasy), ruchem rowerowym i pieszym, dalszą rozbudowę systemu ITS oraz montaż ekranów akustycznych. Przesądzone zostaną także lokalizacje skrzyżowań bezkolizyjnych.

W ostatnich dniach został wyłoniony wykonawca , który opracuje wielowariantową koncepcję programową Trasy W-Z wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz przygotowaniem studium wykonalności (dla inwestycji, które będą finansowane z funduszy unijnych). W ramach zlecenia powstaną co najmniej cztery warianty (minimalny, maksymalny oraz dwa pośrednie).

Już dziś wiadomo, że największym wyzwaniem będzie wkomponowanie drugiej estakady wiaduktu Niepodległości. Oprócz budowy drugiego mostu na Brdzie, obiekt ten będzie też prawdopodobnie najdroższą częścią inwestycji. Drugi wiadukt, w ciągu ul. Żeglarskiej, jest już dostosowany do wytyczenia pod nim drugiej jezdni.


Proces inwestycyjny przy tak złożonych zadaniach zawsze zakłada w pierwszej kolejności przygotowywanie koncepcji, następnie szczegółowego projektu budowlanego, a na końcu budowę. Koncepcja wielowariantowa jest też podstawą przy aplikacji o fundusze unijne. Jej głównym celem jest jednak wskazanie optymalnego wariantu rozbudowy Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego przy uwzględnieniu uwarunkowań transportowych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.


Zlecona dokumentacja wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji ma być gotowa w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Koncepcje na zlecenie ZDMiKP zrealizuje firma Transprojekt Gdański, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Wartość zlecenia to 1,2 mln zł.

Koncepcja otworzy drogę do sporządzenia projektów budowlanych, a następnie skierowania inwestycji do realizacji. Prace projektowo-koncepcyjne zostaną wykonane w latach 2014 - 2017. Realizacja przewidziana jest w latach 2017 - 2019.