Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn.:

Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy – etap 2 wraz z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim.

Numer sprawy: 028

 

W dniu 31.07.2015 r.,

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 195400-2015 z dn. 31.07.2015 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (028_SIWZ) wraz z załącznikami:

1) Dokumentacje projektowe (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) oraz Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora ZDMiKP w sprawie przestrzegania procedury dotyczącej polecenia służbowego Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10.03.2014r w zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu na terenie miasta Bydgoszcz – załącznik Nr 1,

2) wzór Umowy – załącznik Nr 2,

3) wzór formularza oferty – załącznik Nr 3,

4) wzór kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 4,

            Uwaga! Kosztorys ofertowy zawarty jest w jednym pliku w formacie exel – w 4 zakładkach.

5) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 5,

6) wzór wykazu wykonanych robót budowlanych – załącznik Nr 6,

7) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 7,

8) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 8,

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2015 r., godz. 10:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu 18.08.2015 r., godz. 11:00.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
     Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97; Małgorzata Bardzińska - tel.: 52-582-27-70;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
    Dla zakresu ZDMiKP: Emilia Szreder - tel.: 52-582-27-48; Danuta Jeleniewska - tel.: 52-582-27-68
    Dla zakresu MWiK: Małgorzata Włodarska - tel.: 52-586-09-12
    Dla zakresu KPEC: Bogusław Bajorek - tel.: 52-30-45-234
 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
poniżej linki do załacznika Nr 1 do SIWZ - DP i SST
 

W dniu 14.08.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i Zmianą Nr 1 SIWZ oraz zmianą terminu składania i otwarcia ofert, w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 21.08.2015 r. godz. 10:45.

Termin otwarcia ofert na dzień: 21.08.2015 r. godz. 11:00.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu BZP 121587-2015 z dn. 14.08.2015 r.  oraz zmianę Nr 1 SIWZ udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 18.08.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i Zmianą Nr 1 SIWZ oraz zmianą terminu składania i otwarcia ofert, w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 25.08.2015 r. godz. 10:45.

Termin otwarcia ofert na dzień: 25.08.2015 r. godz. 11:30.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu BZP 122991-2015 z dn. 18.08.2015 r.  oraz zmianę Nr 2 SIWZ udostępniono w plikach poniżej.


W dniu 21.08.2015r Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy udziela wyjaśnienia SIWZ i dokonuje zmiany treści SIWZ (zmiana SIWZ nr 3), w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 26.08.2015r , godz. 10:45.

Termin otwarcia ofert na dzień: 26.08.2015r , godz. 11:30.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą treści SIWZ nr 3 udostępniono w plikach poniżej.

 

W dniu 26.08.2015 r. Zamawiający zamieszcza Informację z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 26.08.2015r. godz.11:30.  Treść informacji udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 02.10.2015 r. Zamawiający zamieszcza „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty”, której treść udostępniono w plikach poniżej.