Ogłoszenie o zamówieniu na: Zakup ładowarki kołowej.
Numer sprawy: 001/2016

W dniu 21.01.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 14692-2016 z dn. 21.01.2016 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (001 SIWZ):
1) wzór Umowy – załącznik Nr 1,
2) wzór formularza oferty – załącznik Nr 2,
3) wzór formularza Opisu produktu – załącznik Nr 3,
4) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 3,
5) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 4,
6) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2016 r., godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97 lub Adrianna Wróbel - tel.: 52-582-27-69;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Grzegorz Trzciński - tel.: 52-582-27- 95.

W dniu 26.01.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w poniższych plikach, treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 SIWZ.

W dniu 27.01.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w poniższych plikach, treść zapytań do treści SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Nr 2.

W dniu 02.02.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w poniższych plikach:
1) informację z otwarcia ofert, które odbyło sie w dniu 29.01.2016 godz. 10:15,
2) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.02.2016 r.