Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku – pakiet II

Numer sprawy: 025/2016

W dniu 16.05.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 122824-2016 z dn. 16.05.2016 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (025 SIWZ. zip):
1) Opis przedmiotu zamówienia z projektem czasowej organizacji ruchu oraz wzorami tablic informacyjnych (OPZ), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) oraz dokumentacja projektowa (DP) w formie planów sytuacyjnych, rysunków i szkiców – załącznik Nr 1,
2) wzór Umowy – załącznik Nr 2,
4) wzór formularza oferty – załącznik Nr 3,
5) wzory kosztorysów ofertowych, zawierających przedmiary robót – załącznik Nr 4,
6) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 5,
7) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 6,
8) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 7.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.06.2016 r., godz. 08:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Paweł Mierzwa - tel.: 52-582-27-14(15).

W dniu 27.05.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do SIWZ wraz z wyjasnieniami i zmianą Nr 1 SIWZ  oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 135954-2016, które udostępniono w plikach poniżej. W związku z tym obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert. tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2016 r., godz. 08:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

W dniu 03.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach „Informację z sesji otwarcia ofert”, która odbyła się w dniu 03.06.2016 godz. 09:00.

W dniu 15.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty".