Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

Budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego oraz budowa ul. Świekatowskiej w Bydgoszczy

Numer sprawy: 028/2016

 

W dniu 30.05.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 59639-2016 z dn. 30.05.2016 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (028_SIWZ):

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 1,

2) Dokumentacje projektowe (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) – załącznik Nr 2 (do pobrania w załącznikach poniżej – oddzielny plik o nazwie 028_SIWZ_zał 2_DP+SST),

3) wzór Umowy – załącznik Nr 3,

4) wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 4,

5) wzór kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 5,

6) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 6,

7) wzór wykazu wykonanych robót budowlanych – załącznik Nr 7,

8) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 8,

9) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 9.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2016 r., godz. 08:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Sebastian Kłobuchowski lub Mariusz Antczak - tel.: 52-582-27-50.
 
 
W dniu 09.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą Nr 1 SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 76893-2016 z dn. 09.06.2016 r., które udostępniono w plikach poniżej. W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania ofert i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2016 r., godz. 08:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

W dniu 14.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmianę Nr 2 SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 84185-2016 z dn. 14.06.2016 r., które udostępniono w plikach poniżej.W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania ofert i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2016 r., godz. 08:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

W dniu 17.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 3 SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 91477-2016 z dn. 17.06.2016 r., które udostępniono w plikach poniżej. W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania ofert i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2016 r., godz. 08:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

W dniu 22.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach „Informację z sesji otwarcia ofert", która odbyła się w dniu 22.06.2016 godz. 09:00.

W dniu 13.07.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty", zgodnie z art. 92 ust. 2 UPZP.