Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

Budowa pieszo-jezdni ul. Złotowska na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Numer sprawy: 027/2016

W dniu 31.05.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 60493 – 2016 z dn. 31.05.2016 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (027_Dokumentacja):

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 1 a i 1b,

2) Dokumentacje projektowe (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) – załącznik Nr 2 (do pobrania w załącznikach poniżej – oddzielny plik o nazwie 027_SIWZ_zał 2_DP+SST),

3) wzór Umowy – załącznik Nr 3,

4) wzór formularza oferty – załącznik Nr 4,

5) wzór kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 5,

6) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 6,

7) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 7,

8) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 8.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2016 r., godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Jerzy Naparło - tel.: 52-582-27-50.

ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ:

W dniu 09.01.2016 r. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP zmienia treść SIWZ w zakresie wymagań dotyczących wadium, określonych w pkt 14. SIWZ oraz w formularzu ofertowym. W związku z dokonaną zmianą, prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 1 UPZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2016 r., godz. 10:00.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

W dniu 24 czerwca 2016 r., Zamawiający zamieszcza w siedzibie i na stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.