Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

Przebudowa ul.Sandomierskiej w Bydgoszczy – przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego

Numer sprawy: 031/2016

 

W dniu 06.06.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 70221-2016 z dn. 06.06.2016 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (031 SIWZ):

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 1,

2) Dokumentacje projektowe (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) – załącznik Nr 2 (oddzielny plik: 031_SIWZ_zał 2_DP+SST),

3) wzór Umowy – załącznik Nr 3,

4) wzór formularza oferty – załącznik Nr 4,

5) wzór kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 5,

6) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 6,

7) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 7,

8) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 8.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2016 r., godz. 08:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Sebastian Kłobuchowski lub Jerzy Naparło - tel.: 52-582-27-50.

 

W dniu 21.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach „Informację z sesji otwarcia ofert", która odbyła się w dniu 21.06.2016 godz. 09:00.

W dniu 24.06.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty".