Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do pozyskiwania środków zewnętrznych dla obiektów mostowych – zadania pn.: 1. Przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP, w ciągu ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy; 2. Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ul. Biwakowej w Bydgoszczy; 3. Przegląd specjalny – ekspertyza 7 obiektów inżynierskich położonych w Bydgoszczy

Numer sprawy: 035/2016

W dniu 26.07.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 158451 – 2016 z dn. 26.07.2016 r.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (035_SIWZ):

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 1a, 1b, 1c,

2) Wzór umowy – załącznik nr 2,

4) wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 3,,

5) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 4,

6) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 5,

7) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 6

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2016 r. godz. 10:00

Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2016 r godz.10:00

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Agata Jabłońska - tel.: 52-582-27-58.

 

 

 W dniu 02.08.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 1 treści SIWZ z dnia 02.08.2016 r.

W dniu 05.08.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 2 treści SIWZ z dnia 05.08.2016 r.

W dniu 12.08.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach informację z sesji otwarcia ofert.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

W dniu 15.09.2016 r., Zamawiający zamieszcza w siedzibie i na stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.