W dniu 02.09.2016 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie jezdni w Bydgoszczy w latach 2016-2020 (4 sezony) - IV części." Nr sprawy 042/2016, zamieszczając w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU po jego przekazaniu w dniu 30.08.2016 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUUE).


W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 2016S 169-303880 z dnia 02.09.2016 r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (042_2016 SIWZ):
3. Plan Zimowego Utrzymania Ulic na terenie Bydgoszczy 2016/2017 – załącznik Nr 1 do SIWZ,
4. wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
5. wzór oświadczenia w formie JEDZ – załącznik nr 3 SIWZ,
6. wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ,
7. wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik nr 5 do SIWZ,
8. wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - załącznik nr 6 do SIWZ,
9. wzór formularza ofertowego dotyczący Części I zamówienia (Rejon Północny) – załącznik nr 7_1 do SIWZ,
10 wzór formularza ofertowego dotyczący Części II zamówienia (Rejon Południowy) – załącznik nr 7_2 do SIWZ,
11. wzór formularza ofertowego dotyczący Części III zamówienia (Rejon Wschodni) – załącznik nr 7_3 do SIWZ,
12. wzór formularza ofertowego dotyczący Części IV zamówienia (Rejon Zachodni) – załącznik nr 7_4 do SIWZ.


Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2016 r., godz. 09:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem:

www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
Bogna Klimczewska - tel.: 0048 52-582-27-97,
Przemysław Mikołajczyk - tel.: 0048 52-582-27-97,
2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Jacek Piotrowski - tel.: 0048 52-582-27- 14 (15),
Ewa Jucha - tel.: 0048 52-582-27- 22.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer faks: 0048 52 582 27 77

13.09.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z Wyjaśnieniami  Nr 1, które udostępniono w plikach poniżej.

21.09.2016 r., Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowejtreść zapytań do treści SIWZ wraz z Wyjaśnieniami Nr 2,  które udostępniono w pliku poniżej.

W dniu 21.09.2016 r., Zamawiający zamieszcza Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, które dotepne jest w pliku poniżej.

Zamawiający zamieszcza w pliku poniżej Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE 2016/S 184-330148 w dn. 23.09.2016 r.

W dniu 05.10.2016 r., Zamawiający dokonał otwarcia ofert i jednocześnie zamieszcza informacje zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

W dniu 17.10.2016 r., Zamawiający, w poniższych plikach, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I (Rejon Północny), dla Części II (Rejon Południowy), dla Części III (Rejon Wschodni) i dla Częśći IV (Rejon Zachodni).