W dniu 02.05.2017 r., Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II"

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 77793-2017 opublikowane w BZP w dn. 02.05.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

UWAGA: załącznik Nr 10 do SIWZ (dokumentacja projektowa (DP) + specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) + przedmiary robót (PR)] został udostępniony przez Zamawiającego w miejscu udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II", Nr sprawy 045/2016, tj. pod adresem elektronicznym:

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne/3758-nr-sprawy-045-2016-budowa-ii-etapu-ul-oginskiego-w-bydgoszczy-na-odcinku-od-ul-wojska-polskiego-do-ul-jana-pawla-ii

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Janusz Nowacki - tel.: +48 52-582-27-59.

W dniu 22.05.2017 r., Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 23.06.2017 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.