Aktualności

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który przygotuje dokumentację projektową rozbudowy skrzyżowania ulic Fordońskiej, Kamiennej i Spornej.
W ramach tego zadania chcemy też przygotować projekt budowy nowych Wiaduktów Warszawskich.
Powstaną ronda, nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe. Prace potrwają 18 miesięcy.

Wykonawcą prac projektowych została Pracownia Projektowa MID Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Koszt całego zadania to prawie 2,5 mln zł.
Zlecona w przetargu dokumentacja ma wskazać dwa warianty budowy Wiaduktów Warszawskich i dostosowany do tego wariant przebudowy węzła Wschodniego.

Węzeł Wschodni
Zależy nam, aby docelowo upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej, Spornej i Kamiennej.
W ramach opracowania miałoby powstać 5 rond, przejazd (wiadukt) pod jedną jezdnią ul. Kamiennej, chodniki i drogi rowerowe.
Projekt pozwoli na:
- bezkolizyjne połączenie ulic Spornej i Przemysłowej z Fordońską,
- bezkolizyjne połączenie ul. Kaplicznej z Fordońską. Zlikwidowane skrzyżowania w tym miejscu poprawią bezpieczeństwo i ułatwią dojazd do pobliskiego cmentarza i szkoły,
- budowa wiaduktu pod jedną jezdnią ul. Kamiennej usprawni przejazd wzdłuż ulic Fordońskiej i Kamiennej oraz poprawi połączenia z ulicami bocznymi, a także wyeliminuje część punktów kolizyjnych na przecięciu tych dwóch ulic.

Przyszłość Wiaduktów Warszawskich
W ramach prac projektowych chcemy również przygotować projekt zupełnie nowych Wiaduktów Warszawskich, które zostaną wreszcie dostosowane do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu.

Zaproponowane przez projektantów warianty mają zawierać po 2 pasy ruchu w obu kierunkach (w jednym wariancie: BUS-pas jako trzeci pas ruchu), a także nowe chodniki, pełnowymiarowe drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz odwodnienie i oświetlenie. Prace projektowe będą musiały uwzględniać też zlokalizowaną w tym miejscu infrastrukturę kolejową i dalsze inwestycje kolejowe na tym odcinku.

Na przykład środkowe przęsło ma być wydłużone tak, by w terenie kolejowym nie znajdowały się podpory, co ułatwi nam utrzymanie i remonty obiektów, a kolejarze zyskają swobodę w przebudowie torów.

Przypominamy, że dwa obiekty o długości ponad 430 metrów wykonano 50 lat temu.
Zarówno czasy jaki i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i standardów.

Czytaj więcej...Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi, ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji.
Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.

Dlatego też, w ubiegłym roku wykonaliśmy dalsze prace naprawcze, a na wiaduktach wprowadziliśmy zmiany w organizacji ruchu. Wykonane prace miały charakter zachowania funkcji przeprawy i - zgodnie z otrzymaną ekspertyzą – miały pozwolić na użytkowanie obiektu jeszcze przez około 10 lat.

Zgodnie z planami zakładamy, że w najbliższych latach rozpoczną się rzeczywiste prace związane z realizacją w tym obszarze Miasta nowego i w pełni nowoczesnego obiektu.

Przygotowanie gotowych projektów dla Węzła Wschodniego i nowych wiaduktów warszawskich zajmą około 18 miesięcy.

Czytaj więcej...Przez kilka ostatnich lat utwardziliśmy ponad 50 kilometrów dróg, dzięki czemu liczba mieszkańców, którzy są zameldowani przy drogach gruntowych zmniejszyła się o prawie połowę. 
W listopadzie kolejnych 6 ulic zyska twardą nawierzchnią. W tym roku przebudujemy w sumie kilkadziesiąt ulic gruntowych.

Część tegorocznych zadań już zrealizowaliśmy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, rządowego wsparcia i wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych.
Będzie rekord.

Czytaj więcej...Na zadaniach realizowanych z dofinansowaniem centralnym, układamy ekokostkę.
Jest to nawierzchnia przepuszczalna co (w odróżnieniu od płyt ażurowych) nie ogranicza tonażu dla ruchu pojazdów jaki został określony na 2,5t.
Miasto na ten cel zabezpieczyła połowę niezbędnych środków, a drugą połowę wsparł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 

W ramach programu w 2023 roku utwardzonych zostanie 10 ulic gruntowych:
1. ul. Charzykowska - zakończona
2. ul. Augusta Szamarzewskiego - zakończona
3. ul. Baranowskiego – w toku - zakończenie robót w listopadzie
4. ul. Piaski – w toku
5. ul. Janowiecka – na ukończeniu
6. ul. Kętrzyńska - w toku
7. ul. Ciechocińska – w toku - zakończenie prac w listopadzie
8. ul. Żeromskiego – zakończona
9. ul. Iławska - w budowie
10. ul. Kromera - w budowie

Czytaj więcej...W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego utwardziliśmy w tym roku płytami ażurowymi ulice:
- Okólną,
- Łebską ,
- Góralska,
- Korzeniowskiego
- Piekary.
Wszystkie prace zostały już zakończone.

Nasz wieloletni program
Podstawową formą realizacji osiedlowych inwestycji drogowych jest od kilku lat uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy program utwardzania ulic gruntowych. Tegoroczny pakiet zadań został wybrany na podstawie takich parametrów jak m.in. : gęstość zaludnienia, ważność ulicy w układzie transportowym miasta i liczba ulic

W ramach tego programu płytami ażurowymi w tym roku utwardzimy ulice: 
- Indyczą (początek prac jeszcze w listopadzie) 
- Wodną (początek prac jeszcze w listopadzie)
- Pokładową (początek prac jeszcze w listopadzie)
- Sępią,
- Mewią,
- Masztową
- Gołebią (po zakończeniu prac MWiK i robót przy centrum handlowym)

Czytaj więcej...Równanie ulic gruntowych
Nie zapominamy, też o istniejących ulicach gruntowych.
W tym roku po raz pierwszy nie prowadzimy harmonogramu równania tych dróg. Z powodu występujących często niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu, przymrozki), nie było możliwości realizacji takiego harmonogramu, w którym zakres działań był zaplanowany już na początku roku.

W związku z powyższym wprowadziliśmy innych schemat działań, polegający na:
- tzw. profilowaniu interwencyjnym w oparciu o własne przeglądy stanu ulic (wykonywane przez pracowników ZDMiKP),
- zgłoszenia mieszkańców oraz interwencje przyjmowane z wykorzystaniem aplikacji Dbamy o Bydgoszcz (DOB).

Konieczność wykonywania napraw dróg gruntowych, prosimy zgłaszać poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz lub bezpośrednio w Wydziale Utrzymania ZDMiKP w Bydgoszczy pod nr tel. 52 582 27 14 lub 52 582 27 15.

Czytaj więcej...Miejskie wodociągi (MWIK) zakończyły już połowę zadań związanych z budową zbiorników deszczowych.
Zakończyły się m.in. utrudnienia na ul. Jagiellońskiej oraz Szubińskiej przed pl. Poznańskim.
W grudniu zakończą się podstawowe prace przy kolejnych 55 zadaniach.
Na specjalnej mapie można sprawdzić stan zaawansowania wszystkich prac wodociągowych.

Celem bydgoskiego projektu modernizacji systemu deszczowego jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych.

Dzięki temu Miasto chce rozwiązać problemy związane z podtopieniami budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy.
Dodatkowo zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych.

Czytaj więcej...Cały projekt o wartości 258 mln zł zyskał wysokie dofinansowanie unijne na poziomie 155 mln zł.
MWiK zrealizował już połowę zadań.

Więcej informacji w formie pytań i odpowiedzi oraz mapa, na której prezentowany jest postęp prac, dostępne są na stronie www.mwik.bydgoszcz.pl

P
ytania i odpowiedzi - MIEJSKIE WODOCIĄGI (MWiK)

Kiedy zakończą się wszystkie prace związane z realizacją projektu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej?
Zgodnie z zawartymi kontraktami , zakończenie wszystkich prac objętych projektem, związanych z budową zbiorników planowane jest do 11.12.2023 r.
Niektóre roboty wykończeniowe mogą być przedłużone w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Dlaczego wszystkie prace są wykonywane jednocześnie?
Wszystkie prace przy rozbudowie kanalizacji deszczowej początkowo były podzielone na wiele etapów z wykluczeniem jednoczesnych robót w wielu miejscach.
Poprzedni, generalny wykonawca kontraktu, nie wywiązał się z umowy. Inwestor - MWIK, aby uniknąć utraty unijnego dofinansowania w wysokości 154,8 mln zł, podjął decyzję o realizacji części zadań projektowych w nowej perspektywie unijnej. Obecnie realizowany Projekt obejmuje 108, zamiast wcześniej zaplanowanych 157 zadań projektowych.

Dlaczego realizowany jest projekt budowy zbiorników deszczowych i jakie będziemy mieć korzyści?
Po pierwsze, aby uniknąć podtopień budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy.
Po drugie zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych.

Czy zadania MWIK są koordynowane z innymi inwestycjami?
Zespół ds. uzgodnień działa w trybie ciągłym. Ze względu na zerwanie kontraktu z winy pierwszego wykonawcy, część zadań prowadzona jest później w stosunku do pierwotnych harmonogramów. Jednak ich realizacja jest niezbędna do wykorzystania przyznanego unijnego dofinansowania 154,8 mln złotych.

Czy wyciągnięte zostaną konsekwencje w stosunku do firmy, która nie wywiązała się z umowy?
Tak. Zostały uruchomione gwarancje bankowe, nałożone kary umowne i przygotowywany jest pozew sądowy.

Jaki jest aktualny stan realizacji inwestycji budowy zbiorników deszczowych w Bydgoszczy?
Ze 108 zadań objętych zakresem Projektu:
- 53 zadania zakończono; (procedura odbiorowa prowadzona jest dla 16 obiektów).
- na 55 zadaniach prowadzone są roboty budowlane,
Prace w toku – zobacz - www.mwik.bydgoszcz.pl

Co decyduje o lokalizacji zadań inwestycyjnych?
Lokalizacje budowanych obiektów retencyjnych nie są przypadkowe.
Wynikają z dotychczasowych wieloletnich obserwacji, bardzo szczegółowych obliczeń, modeli hydraulicznych lokalnej infrastruktury, które pozwoliły wskazać miejsca szczególnie narażone na podtopienia.


Czytaj więcej...Trwa przebudowa kolejnych elementów infrastruktury placu Kościeleckich.
Obecnie prowadzone są tez prace na Rybim Rynku i okolicznych uliczkach śródmieścia.
Po kompleksowej rewitalizacji, wszystkie miejsca staną się wizytówką Salonu Bydgoszczy.


Czytaj więcej...Na Placu Kościeleckich wykonawca skupia się na przebudowie jezdni po północnej stronie placu.
Wykonywane są pierwsze warstwy konstrukcyjne.
Na nawierzchni autobusowych peronów układana będzie już niebawem kamienna kostka.
Wcześniej wykonany został chodnik od strony kościoła.
Wyłożono go granitowymi płytami.
Opaskę przy samej jezdni wybrukowano natomiast kamienną kostką.

Czytaj więcej...Odnowiono też centralną część placu. Wytyczono na niej między innymi nowy ciąg spacerowy.
Nawierzchnie wykonywane są z kruszyw mineralnych, co ułatwia wchłanianie wody opadowej.

Zgodnie z projektem rewitalizacji placu wszystkie prace prowadzone są z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie.
Zapadła również decyzja o odnowieniu rzeźby plenerowej, która ponownie stanąć ma na placu.

Czytaj więcej...Na początku przyszłego roku planowane jest zakończenie podstawowych prac przy północnej jezdni placu.
Umożliwi to wykonawcy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu i rozpoczęcie prac po stronie południowej (przy gmachu UKW i KPCK).

Kończy się też pierwszy etap nasadzeń roślin podkreślających osiowy układ placu (krokusy i róże tylko w obrębie obecnie przekazanego terenu. Pozostałe nasadzenia realizowane będą wiosną). Plac na koniec zyska też nowe stylowe oświetlenie i małą architekturę.

Wszystkie prace zakończą się latem przyszłego roku. 

Czytaj więcej...Okoliczne uliczki też wypięknieją
Obecnie prowadzimy prace przy rewitalizacji Rybiego Rynku i okolicznych uliczek Śródmieścia.
Prace prowadzone sa na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) , Placu Solnym, na ulicy Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do ul. Trybunalskiej)

Czytaj więcej...Po zakończeniu powyższego etapu (wiosna 2024), wykonawca rozpocznie prace na kolejnych odcinkach przedmiotowych ulic oraz Rybim Rynku.

Prace prowadzone są bez zakłóceń i nie generują więszych utrudnień w ruchu.
 

Strona 18 z 423