1. Podstawa prawna:

 • UCHWAŁA NR XLV/955/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r.w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
 • Zarzadzenie Nr 473/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy

2. Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu okresowego oraz:
 • oryginał paragonu potwierdzającego zakup biletu lub wystawiona na jego podstawie faktura. Przy zakupie przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem generowanym z systemu BKM podczas rozliczania biletu,
 • Bydgoska Karta Miejska lub Elektroniczna Legitymacja Studencka (jeżeli była nośnikiem biletu) – w celu usunięcia transakcji,
 • numer rachunku bankowego, na ktory zostanie zwrócona wnioskowana kwota.

3. Opłaty

 • jeżeli bilet jest anulowany przed rozpoczęciem okresu ważności zwracana jest cała wartość nominału,
 • jeżeli bilet jest anulowany w okresie jego ważności zwracana jest część jego wartości obliczona proporcjonalnie do okresu niewykorzystania,
 • z tytułu zwrotu biletu okresowego imiennego nie pobiera sie dodatkowych opłat.

4. Miejsce i sposób złożenia dokumentów

 • dokumenty składa Pasażer osobiście w siedzibie ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, Wydział Taryf i Płatnego Parkowania, Centrum Obsługi Klienta kasy biletowe pokój numer 7, w dni robocze w godz. 7:00 do 17:00, tel.52 582-27-07),
 • w przypadku anulowania biletu dotyczącego osoby niepełnoletniej wniosek może złożyć i odebrać zwracaną należność tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka,
 • dopuszcza się możliwość anulowania transakcji przez osobę trzecią (pełnoletnią) na podstawie upoważnienia wystawionego przez właściciela karty BKM lub ELS, uprawniającego do złożenia wniosku w tej sprawie i odbioru należności podlegającej zwrotowi.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy

 • zwrot wnioskowanej kwoty na rachunek bankowy w ciągu 14 dni.

6. Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65.

7. Tryb odwoławczy

 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

8. Dodatkowe informacje:

 • zakupiony bilet okresowy można anulować tylko przed upływem jego ważności,
 • do okresu wykorzystania biletu zalicza się także dzień anulowania transakcji,
 • możliwość anulowanie transakcji dotyczy tylko biletu okresowego imiennego.