ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

WBUDOWANIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY (ROZKOPY) – wydawanie zezwoleń na wbudowanie (lokalizację) urządzeń infrastruktury w pasie drogowym i naliczenie za powyższe opłat.

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481),. Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nrXVIII/318/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281 poz 2885.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek złożony prze inwestora (gestora) z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację o urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami winien zawierać :
  • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres, NIP, PESEL
  • Termin zajęcia pasa drogowego
  • Lokalizację
  • Powierzchnię rzutu poziomego długość w [m] .. x średnica w [m] .. = [m2]


Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 przewidzianego do zajęcia
 • kserokopię decyzji lokalizacyjnej (uzgodnienia projektu)
 • kserokopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia


Opłaty

 • wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej, opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo


Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 78 lub 73


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

 • przed upływem ważności zezwolenia należy wystąpić z wnioskiem do ZDMiKP i uzyskać zezwolenie .