Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.07.2015r.

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza”- nr sprawy O24.

Zgodnie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907 z póź. zm.), Zamawiający:Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja zamieszczona w pliku poniżej.