W dniu 21.12.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa Mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP 635471-N-2017 z dn. 21.12.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Danuta Jeleniewska –  tel.: +48 52-582-27-68.

 

W dniu 03.01.2018 r., Zamawiający, w plikach poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 Zamawiajacego.

W związku z powyższym:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.01.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 15.01.2018 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 2 Zamawiającego.

W związku z powyższym:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 16.01.2018 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza ZMIANĘ Nr 3 treści SIWZ. Termin składania i otwarcie nie ulega zmianie.

W dniu 18.01.2018 r., Zamawiający zamieszcza treść wyjaśnień do treści SIWZ, które udostępniono w pliku poniżej (062_wyjaśnienia do treści SIWZ z dn. 18.01.2018 r.). Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W dniu 19.01.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (062_informacja z otwarcia ofert z dn. 19.01.2018 r.pdf). 

W dniu 09.02.2018 r., Zamawiający w plikach poniżej, zamieszcza wybór najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 UPZP, Zamawiający w dniu 15.02.2018 r. zamieszcza kopię wniesionego odwołania oraz wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego zamieszczono w plikach poniżej.