Aktualności

Czytaj więcej...Samochody i tramwaje jeżdżą już nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską.
Wykonawca kontynuuje pracuje przy układaniu nawierzchni oraz budowie nowych chodników i rowerowych dróg.
Od strony uczelni powstaje zejście na planowane bulwary a przy ul. Perłowej trwa rozwieszanie sieci trakcyjnej.

Zakończenie robót coraz bliżej. 

Czytaj więcej...Na początku listopada br. udostępnione dla ruchu został most drogowy i tramwajowy. Dotychczasowa przeprawa została zamknięta, dzięki czemu wykonywane mogą być najazdy na obiekt. Od strony ul. Fordońskiej (przy uczelni) układane są dolne warstwy nawierzchni oraz kontynuowane są roboty kanalizacyjne od strony ul. Toruńskiej.

Na ul. Fordońskiej ułożona została docelowa nawierzchnia.
W tym tygodniu warstwa ścieralna nawierzchni będzie układana też na ul. Łęczyckiej.
Przy sprzyjającej pogodzie zostanie wymalowane oznakowanie poziome.

Czytaj więcej...Rowerem przez most i skrzyżowania
Od strony ul. Toruńskiej przy moście prowadzone są prace na ciągach pieszych i rowerowych w obrębie całego skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.
Droga rowerowa będzie poprowadzona po nowym moście.

W ramach aktualnie prowadzonej inwestycji, wykonywane jest też połączenie ścieżek pieszo-rowerowych od strony uczelni z planowanym bulwarem nad Brdą 
Drogi rowerowe wykonywane są także wokół skrzyżowania ul. Toruńskiej i Perłowej.

Czytaj więcej...Tramwaje wkrótce wrócą na Perłową
W ubiegłym tygodniu zamknięte zostało torowisko od ronda Toruńskiego w kierunku mostu.
Pozwola to prowadzić prace przy rozwieszaniu sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej w kierunku ul. Perłowej.

W tym tygodniu wykonawca (przy sprzyjającej pogodzie) ułoży ostatnią warstwę nawierzchni na północnej jezdni ul. Toruńskiej (od strony ogródków działkowych).

Czytaj więcej...Po zakończeniu powyższych robót (II połowa listopada) wykonawca zacznie ubiegać będzie się o wymagane pozwolenia a po ich uzyskaniu, uruchomiony zostanie już docelowy układ linii z wykorzystaniem mostu tramwajowego nad Brdą i torowiska wzdłuż ul. Perłowej.

Kierowcom udostępnione zostanie natomiast północna jezdnia ul. Toruńskiej przy Perłowej i południowa jezdnia ul. Fordońskiej na wysokości nowych mostów.

Czytaj więcej...Kontynuowane będą jeszcze prace przy układaniu nawierzchni przy „starym moście", roboty przy chodnikach oraz prace energetyczne przy oświetleniu i montażu sygnalizacji świetlnych.

Warto wiedzieć
Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz modernizowane są torowiska w rejonie ulic. Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.

Czytaj więcej...Mosty i skrzyżowania otoczy niebawem elegancka zieleń.
Pakiet nasadzeń obejmuje łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.

Zakończenie wszystkich prac firma Trakcja SA planuje na początku przyszłego roku.

Czytaj więcej...Konsultacje z mieszkańcami pozwoliły poprawić koncepcję zakładającą dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag, projektant zdecydował się między innymi uwzględnić rynny dla rowerów, dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych, zmiany poprawiające bezpieczeństwo. Na niektórych kierunkach wprowadzone zostaną pochylnie.

Czytaj więcej...Zmiany w dobrym kierunku
Przebudowa ronda Jagiellonów to jeden z elementów całego pakietu naszych działań związanych z poprawą dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.
W ramach opracowanej koncepcji projektowej zakłada się wykonanie ośmiu wind.
Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.

Po konsultacjach projektant uwzględnił część uwag mieszkańców.

Czytaj więcej...W ramach inwestycji wybudowane zostaną łagodne zjazdy na dwóch przeciwległych ćwiartkach skrzyżowania: północny-wschód (przy Banku Pocztowym) oraz południowy-zachód (budynki pocztowe).
Poprawi to komfort poruszania się na ważnym kierunku i będzie stanowiło alternatywę dla wind w sytuacjach kryzysowych.
Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu nie ma możliwości wprowadzenia pochylni przy każdym z wyjść.

Czytaj więcej...Dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania.
Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu.
Konsultacje pozwoliły jednak wprowadzić lepsze rozwiązanie w organizacji ruchu na ul. 3 Maja, które poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu.

Zdecydowanie odrzucone zostały pomysły zakładające jakiekolwiek wyburzenia w celu wygospodarowania terenu na dodatkową infrastrukturę.

Czytaj więcej...Projektowane są dodatkowe wyjścia w postaci schodów i wind na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania.
Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa.
Wszystkie schody zostaną po konsultacjach wyposażone w tak zwane rynny dla rowerów.

Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji, poza zadaszeniami na peronach tramwajowych, gdzie założono proste rozwiązania z częściowym zadaszeniem w postaci zieleni.

Czytaj więcej...Przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni.
Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni.
Po konsultacjach zielony obszar skrzyżowania będzie jeszcze większy.

Konsultacje pozwoliły też rozwiać wiele wątpliwości dotyczących innych kwestii podnoszonych przez mieszkańców.
Projektant podkreślał, że zielone torowisko w tak ważnym węźle zamiast zabudowy z płyt to pomysł utrudniający przejazd m.in. służbom ratunkowym.

Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Poprawi to bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu. W ocenie ekspertów przy braku możliwości ich funkcjonalnego połączenia to lepsze rozwiązania niż fragmenty wydzielonych dróg bez przejazdów. Decydujący głos w tej sprawie oddaliśmy Zespołowi ds. Polityki Rowerowej, który analizował również to rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów, już na wstępnym etapie znacznie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego, na przykład dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.

Dokładnie analizowany był także pomysł wyznaczenia przejść naziemnych. Przy obecnych przepisach wymagałoby to zastosowania sygnalizacji świetlnej, co przy braku rozbudowanej trasy WZ mogłoby istotnie utrudnić ruch w centrum. W konsultacjach projektanci jednocześnie spotykali się z propozycjami budowy przejść naziemnych jak i głosami krytykującymi takie rozwiązanie. Projektanci podkreślali również, że należy mieć na uwadze, że docelowo – 250 metrów od ronda Jagiellonów – budowany będzie także przystanek wiedeński przy kościele klarysek, który jeszcze bardziej poprawi komunikacyjną dostępność analizowanego obszaru, bez konieczności korzystania z wind. Bydgoszcz zdecydowała się również na całkowitą wymianę taboru tramwajowego.

Mieszkańcy w trakcie konsultacji zgłaszali również wnioski, które nie zostaną uwzględnione – między innymi takie, jak wzajemnie wykluczające się wnioski o całkowite zamkniecie ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej (lub jego drastyczne ograniczenie) albo zwiększenie przepustowości ronda Jagiellonów dla pojazdów indywidualnych.
Każdy mógł się wypowiedzieć

Głównym celem koncepcji przebudowy jest zapewnienie dostępu do komunikacyjnego węzła osobom z niepełnosprawnościami.
Oprócz opinii ekspertów zależało nam na uwagach bydgoszczan.
Konsultacje społeczne odbyły się przed wakacjami i były skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.
W ramach konsultacji odbył się również spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trybie on-line.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH [pdf]

Czytaj więcej...Pomogą nam unijne fundusze
Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem będzie zlecenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Na prace budowlane planujemy wykorzystać między innymi Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 40 mln zł.

Czytaj więcej...W czwartek (9 listopada) rusza kolejny etap prac przy rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
Rozpoczniemy przebudowę odcinków lokalnych ulic na Starym Mieście.

W przyszłym roku zazieleni się natomiast Rybi Rynek.
Zasadzimy tam nowe drzewa, ustawimy ławki i donice.


Czytaj więcej...W pierwszej kolejności uliczki 
W związku z prowadzonymi robotami na Placu Kościeleckich oraz rozpoczynającym się Jarmarkiem Świątecznym, w pierwszej kolejności wykonamy prace na uliczkach oddalonych od Starego Rynku. 
Zminimalizujemy tym samym utrudnienia a roboty (prowadzone etapowo) nie wpłyną na płynność ruchu w ścisłym centrum miasta. 


Czytaj więcej...Od czwartku 9 listopada rozpoczną się prace na ulicach:
Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) i Placu Solnym.

Na Rybim Rynku powstanie natomiast materiałowe zaplecze budowy.

W tej części miasta ograniczona zostanie liczba miejsc do parkowania, dlatego warto korzystać m.in. z wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej lub parkingów P+R.

Po weekendzie (13 listopada) ruszą natomiast roboty na ulicy Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do ul. Trybunalskiej)

Po zakończeniu powyższego etapu (wiosna 2024), wykonawca rozpocznie prace na kolejnych odcinkach przedmiotowych ulic oraz Rybim Rynku.

Wykonawcą robót jest firma Betpol z Bydgoszczy. Koszt tej ważnego dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace mają potrwać około roku.

Czytaj więcej...Rybi Rynek wypięknieje
Przebudowa Rybiego Rynku, zupełnie zmieni jego oblicze. Z placu zniknie parking. Będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego. 

W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone. 
Wybrane zostały lipy i platany, które już zdobią rynek od strony zabytkowego pałacyku Lloyda.

Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też ławki i krzesła zaprojektowane przez studentów wzornictwa Politechniki Bydgoskiej.

Ulica Grodzka na obszarze objętym opracowaniem zachowa swój dotychczasowy charakter z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów.
Zaplanowaliśmy jednak więcej powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego.

Czytaj więcej...Wystrój przypomni o historii
Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, chcielibyśmy docelowo wprowadzić też dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.

Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie.
Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej.
Iluminację zyska również budynek spichrzy. To rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na likwidację kładki dla pieszych nad ul. Wojska Polskiego.
W tym miejscu powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni. Inwestycja ma ułatwić korzystanie z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami. 
Zyskają też rowerzyści, gdyż nowy przejazd, połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy.

Na etapie konsultacji społecznych Rada Osiedla Wyżyny i Kapuściska, rowerzyści, stowarzyszenia reprezentujące pieszych, osoby starsze i niepełnosprawne, a także eksperci od organizacji ruchu, opowiedzieli się za likwidacją kładki dla pieszych i budową przejścia dla pieszych na poziomie jezdni.

Czytaj więcej...3 listopada podpisaliśmy umowę na wykonanie tego zadania z firmą KORMOST S.A.

Prace nad projektem a następnie rozbiórką kładki i przebudową tego odcinka zajmą ok. 9 miesięcy.

Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 3,6 mln zł.


Czytaj więcej...Nowe rozwiązania
Po demontażu kładki dla pieszych, powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Czytaj więcej...Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często więc wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca.

Strona 18 z 422