Aktualności

Czytaj więcej...Zakończyły się próby obciążeniowe nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.
Jeżeli wyniki będą pomyślnie, jeszcze latem kierowcy przejadą nowym obiektem.

W ramach zadania wykonane zostaną również nowe chodniki, schody i rowerowe drogi. 

Czytaj więcej...Budowa nowego wiaduktu, w miejscu starego obiektu, rozpoczęła się w ubiegłym roku.
Część prac czasowo wstrzymano ze względu na dodatkowe transporty kolejowe.
Wykonawca jednak wyjątkowo sprawnie realizuje cały zakres prac, co pozwoli zakończyć skomplikowane przedsięwzięcie w tym roku.


Czytaj więcej...W ubiegłym tygodniu na wiadukcie ułożona została nawierzchnia z asfaltu lanego oraz warstwa ścieralna. W tym tygodniu natomiast obiekt przeszedł próbne obciążenie.
Wjechały na niego załadowane ciężarówki.
Przeprowadzono pomiary statyczne oraz dynamiczne.

Teraz czekamy na wyniki pomiarów.
Jeśli testy wypadły pozytywnie, obiekt jeszcze tego lata udostępniony zostanie kierowcom.
Nowy wiadukt będzie posiadał najwyższą klasę nośności w standardzie europejskim.

Czytaj więcej...Na wiadukcie funkcjonować będą dwa pasy ruchu dla samochodów, droga rowerowa i chodnik. Wykonawcę czeka jeszcze m.in. malowanie oznakowania poziomego.
Poza tym na samym obiekcie układana będzie jeszcze nawierzchnia drogi rowerowej oraz montowane oświetlenie.

Powstaje funkcjonalnie „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej oddanego do użytku przed 3 laty.
Inwestycja kosztuje 29 mln zł.
Po odbiorach będzie na długiej, 15-letniej gwarancji.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Mostostal Kielce, która wcześniej przebudowała między innymi wiadukt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności.

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na rewitalizację Rybiego Rynku.
Zamieni się on w estetyczny plac z dodatkowymi drzewami, eleganckimi ławkami, krzesłami i stylowymi latarniami.
Zadbamy również o jego iluminację.
W ramach prac, poprawimy też estetykę kilku okolicznych ulic.

Wraz z rewitalizacją placu Kościeleckich oraz placu Wolności, to kolejne zmiany w Salonie Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Dorodne drzewa, ławki i donice
Rewitalizacja Rybiego Rynku dopełni zmiany jakie zaszły ostatnio w ścisłym centrum Bydgoszczy.

Przebudowa będzie polegała na wymianie nawierzchni, budowie elementów odwodnienia, nowym zagospodarowaniu istniejących przestrzeni zielonych oraz wyposażeniu palcu w elementy małej architektury.


Czytaj więcej...Po przebudowie Rybi Rynek będzie pełnił funkcje placu publicznego przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego.

Z Rybiego Rynku zniknie parking, gdyż pozwala no to wielopoziomowym obiekt przy ul. Grudziądzkiej.

W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy też drzewa. Wybrane zostały lipy i platany, które już zdobią rynek od strony zabytkowego pałacyku Lloyda. Dodatkowo nowe drzewa oraz rosnące już zostaną otoczone ozdobnymi obramowaniami ochronnymi o konstrukcji ze stalowych profili. 
W ten sposób zabezpieczymy ich korzenie oraz zapewnimy lepszy dostęp do wody deszczowej.

Czytaj więcej...Szerokie chodniki, naturalne materiały
Ulica Grodzka na obszarze objętym opracowaniem zachowa swój dotychczasowy charakter z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów.
Zaprojektowano zawężenie jezdni co pozwoli na poszerzenie powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego.
Na chodnikach stosowane mają być granitowe płyty z kamiennymi opaskami. Na jezdniach typowa dla Starego Miasta kostka kamienna.

W ramach prac przebudowany zostanie także odcinek ul. Przy Zamczysku od Grodzkiej do rewitalizowanego placu Kościeleckich oraz Malczewskiego/Grodzka (od Starego Rynku do Mostowej).
Zlecamy też prace na ulicach Przyrzecze, Zaułek, Jana Kazimierza, Malczewskiego i Pod Blankami.

Czytaj więcej...Zrewitalizowny Rybi Rynek stworzyć ma też szansę na wykorzystanie go przez branżę gastronomiczną np. aranżowanie letnich ogródków.

Zadanie doskonale będzie współgrać ze zrealizowaną już w latach ubiegłych restylizacją uliczek przyległych do płyty Starego Rynku (m.in. Podwale, Kręta, Mostowa, część Grodzkiej).

Wcześniej powstała infrastruktura tramwajowa (linia wzdłuż Kujawskiej) oraz drogowa (buspasy na Wałach Jagiellońskich i Kujawskiej, parking P&R), które ułatwiają podróże do ścisłego centrum komunikacją publiczną.
Z końcem czerwca ograniczyliśmy też ruch na moście Staromiejskim i ul. Długiej.

Czytaj więcej...Estetyczne dodatki
Na etapie przygotowania projektu szereg uwag zgłosiła Rada ds. Estetyki.

Dotyczyły one między innymi podświetlenia róży wiatrów przy przystanku tramwaju wodnego, iluminacji drzew, wyboru nawierzchni kamiennej, ustawienia kutych lamp.
Montowane będą też ławki i krzesła zaprojektowane przez studentów wzornictwa Politechniki Bydgoskiej.

Przetarg ogłoszony
Ogłosiliśmy przetarg na realizację drogowego zakresu inwestycji.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy prace zajmą około roku.

Czytaj więcej...Wystrój przypomni o historii
Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, na którym właśnie ogłosiliśmy przetarg, chcielibyśmy docelowo wprowadzić dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.

Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie.
Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej.

Czytaj więcej...Iluminację zyska również budynek spichrzy.
To również rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.

 

Czytaj więcej...Podsumowujemy konsultacje związane z rozbudową ul. Nakielskiej.

Na Wilczaku na odcinku od Słonecznej do Wrocławskiej ulica będzie projektowana z trambuspasami i przystankami wiedeńskimi.
Unikamy wyburzeń i ograniczamy ingerencję w zieleń.

W pierwszej kolejności rozpoczniemy przebudowę odcinka od Łochowskiej do Bronikowskiego, na który wydamy pozyskane środki unijne.
Jeszcze w tym roku zlecimy przygotowanie projektu.

Czytaj więcej...Ulica Nakielska to jedna z najdłuższych bydgoskich ulic. Dystans od ronda przy ul. Łochowskiej do ronda Grunwaldzkiego to prawie 5,5 kilometra.
Komunikuje kilka bydgoskich osiedli: Wilczak, Jary, Miedzyń i Prądy z centrum miasta oraz z węzłem „Bydgoszcz - Miedzyń" na obwodnicy.
Z ulicy każdego dnia korzysta również wielu mieszkańców podmiejskich gmin.

Czytaj więcej...Modernizacja ważnej ulicy będzie odbywała się w etapach.
Przygotowanie dokumentacji na wszystkie odcinki poprzedziliśmy szerokimi konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami.

Ostatnia tura konsultacji dotyczyła sposobu rozbudowy odcinków przebiegających przez Wilczak i Jary od ul. Bronikowskiego do ronda Grunwaldzkiego.
Eksperci po przeanalizowaniu wszystkich opinii (ponad 160 uwag) wybrali optymalne rozwiązania.

Czytaj więcej...W przypadku tej ulicy wskazania spotkaliśmy się z bardzo różnymi punktami widzenia.
Z jednej strony padały wnioski o wyburzenia i poszerzenia jezdni, budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym a z drugiej oczekiwania związane z zachowaniem wszystkich budynków i minimalnej ingerencji w zieleń.

Uwagi bydgoszczan dotyczyły także przystanków wiedeńskich, parkingów, przebiegu dróg rowerowych.

Czytaj więcej...Projektanci na wiele zagadnień udzieli szczegółowych odpowiedzi np. na temat konieczności odsunięcia nowego wiadukt kolejowego względem starej lokalizacji ze względu na uwarunkowania wysokościowe i zachowanie obsługi przyległych posesji.

Kierunki prowadzenia dalszych prac projektowych na poszczególnych odcinkach prezentujemy poniżej.

Odcinek Bronikowskiego – Słoneczna
Ten odcinek zaprojektujemy w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną opracowaną w 2019 roku i uzupełnioną w 2023 roku o wariant docelowy, uwzględniający planowaną przez PKP modernizację linii kolejowej nr 131 i przewidzianą w jej programie budowę nowego przejścia trasy ul. Nakielskiej pod nasypem kolejowym w rejonie ul. Trentowskiego.
Obszar po zachodniej stronie nasypu kolejowego będzie wykorzystany pod lokalizację jednotorowej pętli tramwajowej oraz parking.

Koncepcja przewiduje na przedmiotowym odcinku między innymi:
- budowę ulicy o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym, cztero-pasowym, z pasami środkowymi przeznaczonymi dla komunikacji publicznej oraz pojazdów skręcających w lewo na przyległe posesje,
- poszerzenie jezdni do pięciu pasów ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Nasypową,
- przebudowę linii tramwajowej do układu dwutorowego,
- budowę infrastruktury przystankowej,
- budowę dróg rowerowych po stronie południowej na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Słoneczną,
- budowę chodnika po stronie południowej oraz chodników prowadzących do peronów po stronie północnej,
- wykonanie nowej ścieżki (alejki) pieszo-rowerowej na terenie parku,
- przebudowę wlotu ulicy Nasypowej na długości ok. 170 mb,

Decyzja o kontynuowaniu prac projektowych w oparciu o opracowaną koncepcję, podjęta została po uwzględnieniu następujących argumentów:
- przyjęte rozwiązanie pozwala na poprawę przepustowości przedmiotowego odcinka ulicy, w szczególności newralgicznego skrzyżowania Nakielska/Nasypowa
- przy założeniu wzrostu przepustowości, rozwiązanie ogranicza ingerencję w tereny parkowe, minimalizując niezbędną wycinkę drzew (droga pieszo-rowerowa prowadzona od strony północnej wkomponowana w park)
- poprawia warunki ruchu dla pieszych i rowerzystów,
- poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu,
- komplementarności z rozwiązaniami inwestycji realizowanej przez spółkę PKP

Odcinek Słoneczna-Wrocławska
Wybrany model zakłada rozbudowę ul. Nakielskiej na tym odcinku w przekroju 1x4 z dwoma trambuspasami w środku, z drogami rowerowymi poprowadzonymi poza pasem drogowym ul. Nakielskiej, wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego. Zapewni to:
- poprawę funkcjonowania transportu publicznego
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zastosowanie azyli dla pieszych
- brak wyburzeń – pozostawienie istniejących linii zabudowy – warunki ochrony konserwatorskiej,
- poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów.

Odcinek Wrocławska-rondo Grunwaldzkie
Na tym odcinku zachowany zostanie funkcjonujący przekrój ulicy – dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Droga rowerowa również będzie poprowadzona wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego. Model ten zapewni:
- poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów (aktualnie ciąg pieszorowerowy wzdłuż ul. Nakielskiej),
- poprawę warunków ruchu poprzez budowę przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki,
- brak wyburzeń – pozostawienie istniejących linii zabudowy – warunki ochrony konserwatorskiej.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
W 2018 roku rozmawialiśmy z mieszkańcami o przebudowie odcinka od ronda przy ul. Łochowskiej do wiaduktu. Dla tego etapu opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna, a w tym roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową.

Na podstawie tych materiałów jeszcze w tym roku zlecimy przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego zakładającego budowę jednojezdniowej ulicy z 4 pasami ruchu (dwa środkowe jako buspasy), chodnikami i drogą rowerową i rondem turbinowym na wysokości ul. Bronikowskiego.
Inwestycja będzie ogromnym wyzwaniem finansowym.

Czytaj więcej...W wyniku niekorzystnych zmian w finansowaniu samorządów Bydgoszcz co roku ma około 200 mln złotych mniej na inwestycje. Duże inwestycje mogą być uruchamiane wyłącznie po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania. W ostatnich latach składaliśmy wnioski o finansowanie tego zadania z KPO i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie otrzymaliśmy na ten cel wnioskowanego wsparcia. Ostatecznie na to zadanie wykorzystamy m.in. fundusze unijne (ok. 6 mln euro) na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wartość inwestycji szacowana jest natomiast na ok. 60 mln zł.

Czytaj więcej...
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Kolejne 20 przejść na ruchliwych ulicach zostanie doświetlonych.
Rozpoczynamy montaż dodatkowego oświetlenia, które zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Prace projektowe zostały wykonane. Realizacja zadania w terenie zajmie wykonawcy ok. 2 miesiące.

Doświetlanie przejść to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg.
Dodatkowe oprawy na latarniach pozwalają kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować szczególnie jesienią i zimą.

Do tej pory w Bydgoszczy takie rozwiązanie wprowadziliśmy na blisko 100 przejściach dla pieszych.

Czytaj więcej...W tym roku wytypowaliśmy kolejne 20 miejsc do doświetlenia.

Wykonawcą jest konsorcjum firm, którego liderem jest PISJ Sp. z o.o.
Wartośc zadania: ponad 1 mln 320 tys zł.
Czas realizacji (projekt i budowa): 4 miesiące

Przejścia do doświetlenia w 2023 roku:
ul. Nakielska/ ul. Janowiecka
ul. Nakielska / ul. Widok
ul. Sułkowskiego / 11-go Listopada
ul. Wojska Polskiego 2 (jezdnia południowa)
ul. Saperów / ul. Żeglarska
ul. Glinki / Drukarnia Abedik - obok Lidla
ul. Bielicka przy Przedszkolu nr 70
ul. Andersa / ul. Kasztelańska
ul. Pileckiego przy Pesie
ul. Magnuszewska przy centrum handlowym
ul. Skarżyńskiego / ul. Wierzejewskiego (Skarżyńskiego 7)
ul. Śląska 5/ ul. Długosza
ul. Krasińskiego / ul. Gimnazjalnej
ul. Gajowa/ ul. Kamienna
ul. Hetmańska / ul. Pomorska
ul. Andersa / ul. Wyzwolenia
ul. Romanowskiej przy wejściu do Centrum Onkologii
ul. Nakielska 117
ul. Hetmańska/ ul. Sowińskiego
ul. Broniewskiego/ ul. Korczaka

Dodatkowe zadania:
W tym roku planujemy jeszcze dodatkowo doświetlić przejśćie na ul. Fordońskiej przy ul. Kaplicznej oraz na ul. Glinki 155.
Zadanie ma być realizowane w systemie projektuj i buduj.

Pod koniec roku w Bydgoszczy będziemy mieli doświetlonych już ponad 120 przejść dla pieszych.

 

Strona 16 z 408