Aktualności

Czytaj więcej...Przez kilka ostatnich lat utwardziliśmy ponad 50 kilometrów dróg, dzięki czemu liczba mieszkańców, którzy są zameldowani przy drogach gruntowych zmniejszyła się o prawie połowę. 
W listopadzie kolejnych 6 ulic zyska twardą nawierzchnią. W tym roku przebudujemy w sumie kilkadziesiąt ulic gruntowych.

Część tegorocznych zadań już zrealizowaliśmy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, rządowego wsparcia i wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych.
Będzie rekord.

Czytaj więcej...Na zadaniach realizowanych z dofinansowaniem centralnym, układamy ekokostkę.
Jest to nawierzchnia przepuszczalna co (w odróżnieniu od płyt ażurowych) nie ogranicza tonażu dla ruchu pojazdów jaki został określony na 2,5t.
Miasto na ten cel zabezpieczyła połowę niezbędnych środków, a drugą połowę wsparł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 

W ramach programu w 2023 roku utwardzonych zostanie 10 ulic gruntowych:
1. ul. Charzykowska - zakończona
2. ul. Augusta Szamarzewskiego - zakończona
3. ul. Baranowskiego – w toku - zakończenie robót w listopadzie
4. ul. Piaski – w toku
5. ul. Janowiecka – na ukończeniu
6. ul. Kętrzyńska - w toku
7. ul. Ciechocińska – w toku - zakończenie prac w listopadzie
8. ul. Żeromskiego – zakończona
9. ul. Iławska - w budowie
10. ul. Kromera - w budowie

Czytaj więcej...W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego utwardziliśmy w tym roku płytami ażurowymi ulice:
- Okólną,
- Łebską ,
- Góralska,
- Korzeniowskiego
- Piekary.
Wszystkie prace zostały już zakończone.

Nasz wieloletni program
Podstawową formą realizacji osiedlowych inwestycji drogowych jest od kilku lat uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy program utwardzania ulic gruntowych. Tegoroczny pakiet zadań został wybrany na podstawie takich parametrów jak m.in. : gęstość zaludnienia, ważność ulicy w układzie transportowym miasta i liczba ulic

W ramach tego programu płytami ażurowymi w tym roku utwardzimy ulice: 
- Indyczą (początek prac jeszcze w listopadzie) 
- Wodną (początek prac jeszcze w listopadzie)
- Pokładową (początek prac jeszcze w listopadzie)
- Sępią,
- Mewią,
- Masztową
- Gołebią (po zakończeniu prac MWiK i robót przy centrum handlowym)

Czytaj więcej...Równanie ulic gruntowych
Nie zapominamy, też o istniejących ulicach gruntowych.
W tym roku po raz pierwszy nie prowadzimy harmonogramu równania tych dróg. Z powodu występujących często niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu, przymrozki), nie było możliwości realizacji takiego harmonogramu, w którym zakres działań był zaplanowany już na początku roku.

W związku z powyższym wprowadziliśmy innych schemat działań, polegający na:
- tzw. profilowaniu interwencyjnym w oparciu o własne przeglądy stanu ulic (wykonywane przez pracowników ZDMiKP),
- zgłoszenia mieszkańców oraz interwencje przyjmowane z wykorzystaniem aplikacji Dbamy o Bydgoszcz (DOB).

Konieczność wykonywania napraw dróg gruntowych, prosimy zgłaszać poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz lub bezpośrednio w Wydziale Utrzymania ZDMiKP w Bydgoszczy pod nr tel. 52 582 27 14 lub 52 582 27 15.

Czytaj więcej...Miejskie wodociągi (MWIK) zakończyły już połowę zadań związanych z budową zbiorników deszczowych.
Zakończyły się m.in. utrudnienia na ul. Jagiellońskiej oraz Szubińskiej przed pl. Poznańskim.
W grudniu zakończą się podstawowe prace przy kolejnych 55 zadaniach.
Na specjalnej mapie można sprawdzić stan zaawansowania wszystkich prac wodociągowych.

Celem bydgoskiego projektu modernizacji systemu deszczowego jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych.

Dzięki temu Miasto chce rozwiązać problemy związane z podtopieniami budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy.
Dodatkowo zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych.

Czytaj więcej...Cały projekt o wartości 258 mln zł zyskał wysokie dofinansowanie unijne na poziomie 155 mln zł.
MWiK zrealizował już połowę zadań.

Więcej informacji w formie pytań i odpowiedzi oraz mapa, na której prezentowany jest postęp prac, dostępne są na stronie www.mwik.bydgoszcz.pl

P
ytania i odpowiedzi - MIEJSKIE WODOCIĄGI (MWiK)

Kiedy zakończą się wszystkie prace związane z realizacją projektu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej?
Zgodnie z zawartymi kontraktami , zakończenie wszystkich prac objętych projektem, związanych z budową zbiorników planowane jest do 11.12.2023 r.
Niektóre roboty wykończeniowe mogą być przedłużone w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Dlaczego wszystkie prace są wykonywane jednocześnie?
Wszystkie prace przy rozbudowie kanalizacji deszczowej początkowo były podzielone na wiele etapów z wykluczeniem jednoczesnych robót w wielu miejscach.
Poprzedni, generalny wykonawca kontraktu, nie wywiązał się z umowy. Inwestor - MWIK, aby uniknąć utraty unijnego dofinansowania w wysokości 154,8 mln zł, podjął decyzję o realizacji części zadań projektowych w nowej perspektywie unijnej. Obecnie realizowany Projekt obejmuje 108, zamiast wcześniej zaplanowanych 157 zadań projektowych.

Dlaczego realizowany jest projekt budowy zbiorników deszczowych i jakie będziemy mieć korzyści?
Po pierwsze, aby uniknąć podtopień budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy.
Po drugie zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych.

Czy zadania MWIK są koordynowane z innymi inwestycjami?
Zespół ds. uzgodnień działa w trybie ciągłym. Ze względu na zerwanie kontraktu z winy pierwszego wykonawcy, część zadań prowadzona jest później w stosunku do pierwotnych harmonogramów. Jednak ich realizacja jest niezbędna do wykorzystania przyznanego unijnego dofinansowania 154,8 mln złotych.

Czy wyciągnięte zostaną konsekwencje w stosunku do firmy, która nie wywiązała się z umowy?
Tak. Zostały uruchomione gwarancje bankowe, nałożone kary umowne i przygotowywany jest pozew sądowy.

Jaki jest aktualny stan realizacji inwestycji budowy zbiorników deszczowych w Bydgoszczy?
Ze 108 zadań objętych zakresem Projektu:
- 53 zadania zakończono; (procedura odbiorowa prowadzona jest dla 16 obiektów).
- na 55 zadaniach prowadzone są roboty budowlane,
Prace w toku – zobacz - www.mwik.bydgoszcz.pl

Co decyduje o lokalizacji zadań inwestycyjnych?
Lokalizacje budowanych obiektów retencyjnych nie są przypadkowe.
Wynikają z dotychczasowych wieloletnich obserwacji, bardzo szczegółowych obliczeń, modeli hydraulicznych lokalnej infrastruktury, które pozwoliły wskazać miejsca szczególnie narażone na podtopienia.


Czytaj więcej...Trwa przebudowa kolejnych elementów infrastruktury placu Kościeleckich.
Obecnie prowadzone są tez prace na Rybim Rynku i okolicznych uliczkach śródmieścia.
Po kompleksowej rewitalizacji, wszystkie miejsca staną się wizytówką Salonu Bydgoszczy.


Czytaj więcej...Na Placu Kościeleckich wykonawca skupia się na przebudowie jezdni po północnej stronie placu.
Wykonywane są pierwsze warstwy konstrukcyjne.
Na nawierzchni autobusowych peronów układana będzie już niebawem kamienna kostka.
Wcześniej wykonany został chodnik od strony kościoła.
Wyłożono go granitowymi płytami.
Opaskę przy samej jezdni wybrukowano natomiast kamienną kostką.

Czytaj więcej...Odnowiono też centralną część placu. Wytyczono na niej między innymi nowy ciąg spacerowy.
Nawierzchnie wykonywane są z kruszyw mineralnych, co ułatwia wchłanianie wody opadowej.

Zgodnie z projektem rewitalizacji placu wszystkie prace prowadzone są z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie.
Zapadła również decyzja o odnowieniu rzeźby plenerowej, która ponownie stanąć ma na placu.

Czytaj więcej...Na początku przyszłego roku planowane jest zakończenie podstawowych prac przy północnej jezdni placu.
Umożliwi to wykonawcy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu i rozpoczęcie prac po stronie południowej (przy gmachu UKW i KPCK).

Kończy się też pierwszy etap nasadzeń roślin podkreślających osiowy układ placu (krokusy i róże tylko w obrębie obecnie przekazanego terenu. Pozostałe nasadzenia realizowane będą wiosną). Plac na koniec zyska też nowe stylowe oświetlenie i małą architekturę.

Wszystkie prace zakończą się latem przyszłego roku. 

Czytaj więcej...Okoliczne uliczki też wypięknieją
Obecnie prowadzimy prace przy rewitalizacji Rybiego Rynku i okolicznych uliczek Śródmieścia.
Prace prowadzone sa na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) , Placu Solnym, na ulicy Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do ul. Trybunalskiej)

Czytaj więcej...Po zakończeniu powyższego etapu (wiosna 2024), wykonawca rozpocznie prace na kolejnych odcinkach przedmiotowych ulic oraz Rybim Rynku.

Prace prowadzone są bez zakłóceń i nie generują więszych utrudnień w ruchu.
 

Czytaj więcej...Strefa płatnego parkowania wkrótce zmieni swoje granice.
Nowa organizacji ruchu i parkowanie w śródmieściu zostały już uporządkowane.
Teraz czas na rozstawienie nowych parkomatów.

Poznaliśmy firmy zainteresowane realizacją tego zadania.

W ubiegłym roku Rada Miasta podjęła decyzję o rozszerzeniu bydgoskiej Strefy Płatnego Parkowania.
Będzie w niej teraz ponad 5500 miejsc do zaparkowania aut. Do nowej strefy włączone zostaną m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.

Czytaj więcej...W pierwszej kolejności zinwentaryzowaliśmy istniejące miejsca postojowe oraz sprawdziliśmy wszystkie ulice pod względem bezpieczeństwa ruchu.
Przeprowadziliśmy też analizę pod kątem uspokojenia ruchu, ograniczenia prędkości oraz wprowadzenia udogodnień dla pieszych i rowerzystów.

W połowie roku na blisko 70 ulicach miasta wprowadziliśmy powyższe zmiany w organizacji ruchu.
Przenieśliśmy też miejsca postojowe z chodników na jezdnie, wprowadziliśmy ulice jednokierunkowe a na wielu trasach ograniczyliśmy prędkość do 30 km/h.
Pojawiały się też nowe rozwiązania dla rowerzystów i pieszych.

Ostatnim etapem powyższych prac, będzie teraz montaż nowych i wymiana dotychczasowych parkomatów.
Urządzenia pojawią się w nowej oraz istniejącej Strefie Płatnego Parkowania.

Czytaj więcej...15 listopada otworzyliśmy oferty w przetargu.
Zgłosiły się 4 firm zainteresowane realizacją tego przedsięwzięcia.

Potencjalni wykonawcy zaproponowali kwoty od ponad 27 do ponad 69 mln zł.
Zamierzaliśmy jako Zamawiający przeznaczyć ponad 38,7 mln na to zadanie
Teraz wszystkie oferty zostaną dokłądnie sprawdzone.

Czytaj więcej...Nowe urządzenia mają być bardziej nowocześniejsze i funkcjonalne niż te działające obecnie.
Chcemy aby można było w nich płacić nie tylko gotówką ale też kartą. Będzie w nich można również wnieść opłatę dodatkową za brak biletu.
Zasilanie ma odbywać się przez akumulatory i panele słoneczne.

Nowe urządzenia mają wydawać też bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu. To pozwoli w przyszłości na zdalne sprawdzanie, czy auta w strefie mają opłacony postój. 
Nadal będzie też możliwość opłacania parkowania za pomocą aplikacji.

Czytaj więcej...Wykonawca od daty podpisania umowy będzie miał 4 miesiące na ustawienie parkometrów w nowej strefie parkowania, a następnie 2 kolejne miesiące na wymiane istniejących w centrum miasta. Będzie też zobowiązany do utrzymania i serwisowania nowych urządzeń przez 10 lat.

W ramach usługi przygotowany zostanie jeszcze nowy e-sklep, który pozwoli mieszkańcom w łatwiejszy i szybszy sposób zakup abonamentu w strefie płatnego parkowania.
Nowe urządzenia zastąpią wysłużone parkomaty, z których niektóre mają już blisko 20 lat.

O postępach procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.

 

Strona 14 z 419