Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane i usługi pn.:

Konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 roku

Numer sprawy: 048/2015

 

W dniu 11.12.2015 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 339408-2015 z dn. 11.12.2015 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (048 SIWZ):

1) wzór umowy (dla każdego obszaru oddzielnie) – załącznik Nr 1-I, 1-II, 1-III, 1-IV,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń oświetlenia ulic (SST) (wspólna dla wszystkich obszarów) – załącznik Nr 2,

3) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (SPK) (wspólna dla wszystkich obszarów) – załącznik Nr 3,

4) wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną (dla każdego obszaru oddzielnie) – załącznik Nr 4-I, 4-II, 4-III, 4-IV,

5) wykaz punktów świetlnych objętych myciem opraw ze źródłem światła LED (dla każdego obszaru oddzielnie) – załącznik Nr 5-I, 5-II, 5-III, 5-IV,

6) wzór formularza oferty (dla każdego obszaru oddzielnie) – załącznik Nr 6-I, 6-II, 6-III, 6-IV,

7) wzór kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar przewidywany napraw awaryjnych (dla każdego obszaru oddzielnie) – załącznik Nr 7-I, 7-II, 7-III, 7-IV,

8) wzór wyceny prac konserwacyjnych (dla każdego obszaru oddzielnie) – załącznik Nr 8-I, 8-II, 8-III, 8-IV,

9) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dla każdego obszaru oddzielnie) – załącznik Nr 9-I, 9-II, 9-III, 9-IV,

10) wzór wykazu wykonanych robót budowlanych (wspólny dla wszystkich obszarów) – załącznik Nr 10,

11) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia (wspólny dla wszystkich obszarów)– załącznik Nr 11,

12) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej (wspólny dla wszystkich obszarów)– załącznik Nr 12.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2015 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu 28.12.2015 r., godz. 13:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Dariusz Radzimski - tel.: 52-582-27-13

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 18.12.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 SIWZ. Treść w poniższych plikach.

W dniu 29.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, której treść udostępniono w plikach poniżej.