Inne

Naczelnik Wydziału

Alicja Kruszczyńska

ul. Toruńska 174a, pok. 205

tel. 52 582 27 42

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

Kompetencje i zadania

 1. współpraca z Urzędem Miasta Bydgoszczy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, zwanych ogólnie funduszami europejskimi,
 2. bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi
  w proces realizacji polityki regionalnej UE,
 3. przygotowywanie i opracowywanie wniosków, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych,
 4. monitorowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
 5. promocja projektów współfinansowanych z środków UE,
 6. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych z funduszy europejskich,
 7. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowań w oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko,
 8. nadzorowanie prowadzonych przez jednostki zewnętrzne procedur środowiskowych wszczętych na zlecenie Zarządu,
 9. koordynowanie działań i współpraca z organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie zagadnień związanych z prowadzonymi postępowaniami środowiskowymi,
 10. nadzorowanie prowadzonych na zlecenie Zarządu prac projektowych w kontekście ich zgodności z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez właściwe organy ds. ochrony środowiska.
 11. kompleksowa obsługa ZDMiKP w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,
 12. doradztwo i szkolenia w sprawach zamówień publicznych.

Naczelnik Wydziału

Marek Stanek

ul. Toruńska 174a, pok. 303

tel. 52 582 27 75

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Zastępca Naczelnika Wydziału

Paweł Winiarski

ul. Toruńska 174a, pok. 310

tel. 52 582 27 72

email: pawel.winiarski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Kompetencje i zadania

 1. planowanie rozwoju układu transportowego miasta, przygotowywanie
  i opiniowanie dokumentów w tym zakresie,
 2. udział w przygotowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Zarządu dotyczących rozwoju układu transportowego miasta,
 3. przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg, w tym przygotowywanie opinii w zakresie geometrii drogi,
 4. określanie warunków technicznych,opis przedmiotu zamówienia dla projektów technicznych dla robót w zakresie dróg,
 5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami pod potrzeby rozwoju układu transportowego miasta, w tym współpraca z Urzędem Miasta w zakresie wykupu nieruchomości pod planowane zadania inwestycyjne,
 6. wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie studiów komunikacyjnych i dokumentacji projektowej dla inwestycji dotyczących obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie obsługi komunikacyjnej i rozwoju układu transportowego,
 7. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 8. opiniowanie inwestycji w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej zlokalizowanej w istniejących oraz planowanych korytarzach transportowych Bydgoszczy

Naczelnik Wydziału

Tomasz Brzuchalski

ul. Toruńska 174a, pok. 302

tel. 52 582 27 41

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       

Zastępca Naczelnika Wydziału

Tomasz Simiński

ul. Toruńska 174a, pok. 314

tel. 52 582 27 61 (lub 98)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kompetencje i zadania

 1. Planowanie transportu zbiorowego (ustalanie zadań przewozowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania organizatora, projektowanie układu linii i połączeń komunikacyjnych, w tym przygotowywanie założeń techniczno-eksploatacyjnych dla nowych linii oraz zmian na istniejących liniach w ramach obowiązującego planu transportowego i w sytuacjach szczególnych tj. zabezpieczenia imprez, podczas remontów, awarii itp.)
 2. Organizowanie transportu zbiorowego (badanie i analiza potrzeb przewozowych, określanie standardów dotyczących przystanków, funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemu informacji pasażerskiej, oznakowania środków transportu, prowadzenie postępowań prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawieranie umów)
 3. Zarządzanie transportem zbiorowym (bieżąca obsługa umów przewozowych, opracowywanie i aktualizacja rozkładów jazdy, ocena i kontrola prawidłowości realizacji umów, przeprowadzanie pomiarów parametrów niezbędnych dla prawidłowej organizacji lokalnego transportu zbiorowego, kompleksowa obsługa przewozów tramwajem wodnym i infrastruktury przystankowej, rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji, wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego i potwierdzeń zgłoszenia przewozu, uzgadnianie wniosków w sprawie wydawania przez Marszałka województwa zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym, opiniowanie lokalizacji nowych i dyslokacji istniejących przystanków komunikacji miejskiej, wydawanie uzgodnień zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Bydgoszczy).

 

Naczelnik Wydziału

Danuta Jeleniewska

ul. Toruńska 174a, pok. 206

tel. 52 582 27 68

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Zastępca Naczelnika Wydziału

Sebastian Kłobuchowski

ul. Toruńska 174a, pok. 208

tel. 52 582 27 50

email: sebastian.klobuchowski@zdmikp.bydgoszcz.pl  

      


 

Kompetencje i zadania

 1. współuczestnictwo w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej , mostowej,
 2. planowanie budżetu, koordynacja i prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych, utrzymaniowych i konserwacyjnych obiektów inżynierskich ( mostów, estakad, przepustów),
 3. opiniowanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (prowadzenie rejestru, określenie warunków, nakładanie kar)
 4. współpraca z jednostkami komunalnymi i innymi podmiotami w zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z realizowanymi zadaniami.

Strona 9 z 11