Inne

Naczelnik Wydziału

Danuta Jeleniewska

ul. Toruńska 174a, pok. 206

tel. 52 582 27 68

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

Sebastian Kłobuchowski

ul. Toruńska 174a, pok. 208

tel. 52 582 27 50

email: sebastian.klobuchowski@zdmikp.bydgoszcz.pl  

       

Kompetencje i zadania

 1. współuczestnictwo w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej , mostowej,
 2. planowanie budżetu, koordynacja i prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych, utrzymaniowych i konserwacyjnych obiektów inżynierskich ( mostów, estakad, przepustów),
 3. współpraca z jednostkami komunalnymi i innymi podmiotami w zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z realizowanymi zadaniami.

Naczelnik Wydziału

Jacek Piotrowski

ul. Redłowska 8, pok. 15

tel. 52 582 27 15

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          

Zastępca Naczelnika Wydziału

Jacek Bartkowiak

ul. Redłowska 8, pok. 15

tel. 52 582 27 15

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompetencje i zadania

Drogi twarde i gruntowe:

 

 1. bieżące utrzymanie nawierzchni dróg twardych i chodników (remonty nawierzchni, nakładki),
 2. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
 3. planowanie, organizacja i nadzorowanie robót w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 4. bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych (profilowanie) wykonywane przez obwody drogowe,
 5. bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, oraz tablic z nazwami ulic,
 6. prowadzenie ewidencji dróg – książki drogi wraz z bieżącą aktualizacją.
 7. Opiniowanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (prowadzenie rejestru, określenie warunków, nakładanie kar)

 

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Bołka

ul. Toruńska 174a, pok. 211

tel. 52 582 27 24

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 Andrzej Kuś

 ul. Toruńska 174a, pok. 212

tel. 52 582 27 92

email: andrzej.kus@zdmikp.bydgoszcz.pl 

Kompetencje i zadania

 1. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego (sieci, tymczasowe obiekty budowlane, reklamy, miejsca na prawach wyłączności),
 2. wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlano-montażowych, obiektów lub stoisk handlowych, na prowadzenie letnich ogródków, umieszczanie reklam oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
 3. wydawanie zezwoleń na użytkowanie gruntów w pasie drogowym,
 4. nadzór nad wywiązywaniem się stron z warunków określonych w wydanych zezwoleniach na zajęcie pasa drogowego oraz dokonywanie odbiorów po ich zakończeniu,
 5. przygotowywanie i przekazywanie do Ubezpieczyciela dokumentacji dotyczącej zgłaszanych szkód komunikacyjnych.

Naczelnik Wydziału

Anna Koźlińska

ul. Toruńska 174a, pok. 11

tel. 52 582 27 40

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Zastepca Naczelnika Wydziału

Bożena Łukasik

ul. Toruńska 174a, pok. 11

tel. 52 582 24 50

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

Kompetencje i zadania

 1. pobieranie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Bydgoszczy,
 2. prowadzenie sprzedaży biletów, abonamentów SPP, kart płatniczych oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu nałożonych opłat dodatkowych poprzez własne punkty kasowe,
 3. kontrola i rozliczanie sprzedaży biletów w sieci własnej i obcej oraz utargów uzyskanych bezpośrednio z SPP,
 4. wdrażanie i stosowanie nowoczesnych technologii biletowych – sprzedaż biletów okresowych na elektronicznej karcie, opłaty za przejazd przy pomocy telefonu komórkowego i inne (nadzór, obsługa i rozliczanie systemu Bydgoskiej Karty Miejskiej),
 5. wydawanie identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych, parkujących w SPP,
 6. przygotowywanie projektów zmian obowiązującego systemu taryfowego w komunikacji publicznej, w systemie ulg i zwolnień z opłat oraz w Strefie Płatnego Parkowania
 7. rozpatrywanie skarg, reklamacji i odwołań złożonych przez pasażerów z tytułu prowadzonej kontroli biletów oraz od kierowców korzystających z SPP,
 8. dystrybucja informacji pasażerskich w środkach komunikacji publicznej oraz w punktach kasowych (cenniki, wykazy ulg, przepisy porządkowe itp.)

Strona 10 z 11