Aktualności

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę dla budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi.
Będzie ona gwarantowała bezpieczne przekraczanie jezdni oraz płynny ruch pojazdów, które nie przekraczają dozwolonej prędkości.

Nowa sygnalizacja na ul. Toruńskiej pojawi się na wysokości posesji 328.
Ma zapewnić bezpieczne przekraczanie jezdni w centrum osiedla, gdzie ulokowane są plac zabaw, przystanki autobusowe, siedziba Rady Osiedla oraz zwarta zabudowa. Wnioskowali o to mieszkańcy oraz Przedstawiciele Rady Osiedla.

W ubiegłym roku przygotowana została koncepcja budowy. Zakłada ona, że sygnalizacja wzbudzana będzie przyciskami pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu.
Równocześnie sygnalizacja będzie zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu.
W przypadku pojazdów znacznie przekraczających dopuszczalną prędkość (obowiązuje w tym miejscu 40km/h) zmieni ona sygnał na czerwony, nawet jeśli z przejścia nie będą korzystać piesi.
Przejście będzie też dodatkowo monitorowane.

Rozopoczęły się prace projektowe. Budową sygnalizacji w terenie rozpocznie się w wakacje.
Koszt zadania: ponad 227 tys. zł

Czytaj więcej...W Łęgnowie Wsi planujemy też zamontować oświetlenie uliczne. Prace będa prowadzone od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta – odcinek dł. 700m.

Obecnie trwa przetarg, w którym wyłonieni zostaną wykonawcy odpowiedzialni za zaprojektowanie i budowę oświetlenia aż kilku ulic w mieście.


Lampy pojawią się na ulicach:
- K. Przerwy Tetmajera na odcinku od ulicy gen. A. Madalińskiego do schodów przy ulicy Tęczowej (Jary)
- Szczytowej na odcinku od ulicy Pijarów do ulicy Paprociej; (Miedzyń)
- Waleniowej na odcinku od ulicy M. Kolbego do posesji nr 7 oraz dojazd do posesji nr 3 (Osowa Góra)
- Sowiej – w kierunku Ibisowej 9 – droga dojazdowa (Osowa Góra)
- Runowskiej i Żołędowskiej – odcinek dł. 250mb, (Osowa Góra)
- J. Grussa od posesji nr 20 - odcinek dł. 300mb (Nowy Fordon)
- Odrzańskiej (Brdyujście)
- Pielęgniarskiej – teren nad Wisłą – odcinek dł. 700mb (Stary Fordon)
- Toruńskiej – odcinek od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta – odcinek dł. 700mb (Łęgnowo Wieś)

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: montaż szaf oświetlenia, montaż latarni ulicznych wraz z podłączeniem; ułożenie kabla, montaż opraw typu LED, sterowników wraz z uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia. 

Czytaj więcej...Bezpieczniej też na pasach
W tym roku zaplanowaliśmy również kontynuację programu doświetlania przejść dla pieszych.
W ostatnim czasie doświetliliśmy przejścia na al. Powstańców Wielkopolskich przy Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz na ul. Żeglarskie przy ul. Ludwikowo. 

Niebawem ogłosimy przetarg na doświetlenie kilkunastu kolejnych przejść w mieście.Szanowni Państwo

Przypominamy, że najświeższe informacje z inwestycji drogowych realizowanych na teren Bydgoszczy oraz zmiany w komunikacji miejskiej, możecie śledzić również na naszych oficjalnych kontach społecznościowych ZDMiKP (Facebook, Instagram, Twitter) oraz YouTube. 

Serdecnie polecamy

 

Czytaj więcej...Dnia 12 maja do ZDMiKP oraz Miasta Bydgoszczy wpłynęła ekspertyza tzw. koreferat przeprowadzona przez Politechnikę Gdańską na zlecenie biura projektującego most tj. Transprojektu Gdańskiego. Wynika z niej, że przyczyną uszkodzenia Mostu Uniwersyteckiego mogły być błędy projektowe.

Pod koniec kwietnia zakończyły się roboty przy podparciu obiektu.
Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy, który przeprowadzi dalsze prace naprawcze.

W związku z opracowywaniem koreferatu na wniosek Politechniki Gdańskiej ZDMiKP udostępnił kopie posiadanych materiałów projektowych. Na tej podstawie powstała obecna ekspertyza (tzw. koreferat) Uczelni z Gdańska, która dnia 12 maja br. została przesłana pocztą elektroniczną do ZDMiKP oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy. Koreferat został też przekazany wszystkich bydgoskim Radnym.

W ekspertyzie (koreferacie) uzyskano wysoki poziom zgodności do wcześniejszego raportu przygotowanego przez profesora Krzysztofa Żółtowskiego (na zlecenie ZDMiKP), na podstawie którego nasza jednostka jako zarządca drogi, podjął decyzję o zamknięciu i podparciu przeprawy.

W przesłanej ekspertyzie wskazano m.in. , że "Z wykonanych obliczeń wynika, że najsłabszymi elementami zakotwień są blachy o grubości 20 mm ze stali S420M, z których przede wszystkim wykonstruowano ścianki skrzynek zakotwienia na przedłużeniu poprzecznicy. Wykonanie tych ścianek ze stali o znacznie niższej grubości niż pozostałe elementy było niedopatrzeniem projektowym. Nie doprowadziło to jednak do całkowitej utraty nośności zakotwień want w pomoście." [...]

Ponadto, przesłane materiały zawierają też alternatywną koncepcję naprawy mostu, która - wraz z samą ekspertyzą - jest przedmiotem wnikliwej analizy z naszej strony.
"Podsumowując należy stwierdzić, że możliwa jest skuteczna naprawa zakotwień dolnych want Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy z zastosowaniem relatywnie prostego układu wzmocnień."[...]

TREŚĆ EKSPERTYZY [pdf]

ANEKS DO EKSPERTYZY - koncepcja naprawy [pdf]

Dostarczona ekspertyza Politechniki Gdańskiej (koreferat) jest szczegółowo analizowana przez inżynierów ZDMiKP oraz naszego eksperta. Ze wstępnego rozpoznania materiału wynika, że niniejszy dokument potwierdza w znacznym zakresie wcześniejszą ekspertyzę Pana Krzysztofa Żółtowskiego o przeciążeniu mocowań zakotwień want.

Naszym zdaniem przesłany materiał jest też dodatkowo nacechowany sformułowaniami , które mają prawdopodobnie za zadanie obniżyć wartość skutków błędów projektowych i podważyć zakres dotychczas podjętych działań (m.in. zamknięcie mostu, docelowych kosztów naprawy mostu). Pewne sformułowania najnowszej ekspertyzy (koreferatu), mogą być odczytane jako próba przeniesienie współodpowiedzialności na innych uczestników procesu budowy Trasy Uniwersyteckiej, być może w świetle przyszłego postępowania sądowego.

W związku z powyższym pragniemy zauważyć, że wszelkie dotychczas podjęte decyzje przez ZDMiKP były i są podejmowane w szerokim gronie specjalistów, a ich celem jest wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tego obiektu.
Jakiekolwiek próby podważanie przedmiotowych decyzji, uważamy za bezzasadne, szczególnie, że to ZDMiKP zarządza drogami na terenie miasta i tym samym bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników oraz konstrukcję mostu.

Czytaj więcej...Przypominamy, że obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który przeprowadzi dalsze prace naprawcze. W ostatnim czasie przeprowadzone zostały 2 wizje lokalne na moście z potencjalnymi wykonawcami.

Z uwagi na szerokie zainteresowanie jego naprawą, po otrzymaniu kolejnych wniosków wykonawców o dodatkową wizję w terenie ZDMiKP zorganizuje ją w najbliższym czasie co wpłynie na przesunięcie terminu otwarcia ofert o kilka dni (z 19 maja na poniedziałek 24 maja).

O postępach procedury przetargowej będzie informować na bieżąco.

 

Czytaj więcej...Dobiegają końca konsultacje związane z wyborem przez mieszkańców, kolejności realizowanych inwestycji w mieście. Ograniczenia środków dla samorzoądów, oznaczają zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych.
Jeszcze tylko do 21 maja Mieszkańcy mogą zdecydować, które zadania powinny być realizowane w pierwszej kolejności.

W ramach konsultacji społecznych, każdy z mieszkaniec może wskazać do 3 z 15 inwestycji, które wcześniej były ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub planowano ich wprowadzenie.
Na podstawie wyników tego głosowania opracowana zostanie kolejność realizacji tych zadań w najbliższych latach.
Cześć zadań została już przygotowana do realizacji i posiada gotowe koncepcje lub projekty.

Konsultacje trwają do 21 maja br. Skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY

Lista konsultowanych inwestycji:

Przebudowa ul. Nakielskiej (od granic miasta do ronda Grunwaldzkiego). Inwestycja zakłada m.in. rozbudowę jezdni o buspasy, drogi rowerowe, chodniki i przebudowę pętli Wilczak.
Rozbudowa stadionu Polonii Bydgoszcz. Zadanie związane jest z kontynuacją przebudowy trybun i dostosowanie obiektu do najnowszych standardów.
Budowa basenu na osiedlu Leśnym. Nowa pływalnia ma powstać w oparciu o przygotowaną już dokumentację projektową przy szkole na ul. Czerkaskiej.
Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej na Szwederowie. Obiekt przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz seniorów z możliwością korzystania przez inne grupy mieszkańców
Budowa zachodniej pierzei Starego Rynku. Sposób, w jaki zabudowana powinna być ta część Salonu Miasta będzie przedmiotem dodatkowych konsultacji. Umieszczenie zachodniej pierzei na liście priorytetów nie rozstrzyga czy będzie to zabudowa historyczna czy nowoczesna
Budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym. Przygotowane zostały koncepcje, które poddaliśmy konsultacjom społecznym, w I etapie może powstać jeden obiekt w zależności od możliwości finansowych.
Rewitalizacja Parku Akademickiego. Przygotowana została koncepcja zakładająca zagospodarowanie terenów z oczkami wodnymi przy ul. Rejewskiego.
Dalsza rewitalizacja nabrzeży Brdy. Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż Brdy
Rozwój funkcji rekreacyjnych w Myślęcinku: budowa kolejki wąskotorowej i biegunarium. Odtworzenie infrastruktury kolejowej, jej rozbudowa oraz budowa nowej części zoo dla zwierząt ze strefy polarnej.
• Zwiększenie wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. Zwiększenie puli w stosunku do aktualnej zakładającej co roczny wzrost wydatków do kwoty 10 mln rocznie i dróg rowerowych budowanych w ramach trwających inwestycji
Budowa ścieżki i chodnika wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej nad Brdą. Wykonanie nowej kładki dedykowanej rowerzystom i pieszym pomiędzy dworcem PKS i pętlą Babia Wieś.
Utworzenie Fordońskiego Centrum Kultury. Stworzenie nowej instytucji w gmachu po szkole przy ul. Gawędy z szeroką ofertą kulturalną.
Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego. Zagospodarowanie na cele rekreacji i wypoczynku kolejnych odcinków parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz pasów zieleni przy nowej części kanału.
• Rozbudowa trasy W-Z - etapowanie. Rozbudowa najważniejszej arterii komunikacyjnej w mieście do dwóch pasów ruchu z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją.
Zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. Dodatkowe środki pozwolą skierować do realizacji kolejne ulice, które zyskały w trakcie oceny ich ważności największą liczbę punktów.

Strona 7 z 299